A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2010. gads

2010.gada 11.marta protokols nr.3

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1110 Par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības investīciju plānu 2010.gadā  
2111 Par izglītojamo atbrīvošanu no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas
3112 Par nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanu ražotnei "Ģūģeri" Vaives pagastā, Cēsu novadā
4113 Par adrešu piešķiršanu Piebalgas ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov.  
5114 Par skolēnu literāro konkursu
6 115 Par Cēsu novada pedagogu metodiskā darba kārtību
7116 Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstā
8117 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
9117 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
10118 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
11119 Par Cēsu pašvaldības aģentūras “Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” 2009. gada pārskata apstiprināšanu
12120 Par Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 2009. gada pārskata apstiprināšanu
13121 Par pašvaldības aģentūras “Cēsu rajona slimnīca” 2009. gada pārskata apstiprināšanu
14122 Par pašvaldības iestādes “Cēsu pilsētas pansionāts” 2009. gada pārskata apstiprināšanu
15123 Par “Cēsu Pieaugušo izglītības centra” 2009. gada pārskata apstiprināšanu
16124 Par Cēsu sanatorijas internātpamatskolas 2009. gada pārskata apstiprināšanu
17125 Par Vaives pagasta pārvaldes 2009. gada pārskata apstiprināšanu
18126 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
19127 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Vakara vidusskolai
20128 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 1.pamatskolai
21129 Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai
22130 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
23131 Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
24132 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 19.01.2006. lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
25133 Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.08.2009.lēmumā Nr.133 „Par Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu”
26134 Par projekta pieteikumu „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas - rekonstrukcija  
27135 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 11 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu” apstiprināšanu
28136 Par nekustamā īpašuma "Rīdzene", Vaives pagastā, Cēsu novadā daļas nomu
29137 Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
30138 Par atļaujas izsniegšanu spēļu zāles atvēršanai
31139 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 11„Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu”
32140 Par projekta pieteikumu „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas 2.kārta ” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
33141 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Cēsu novada 18.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.5 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam”” apstiprināšanu
34142 Par ilgtermiņa aizņēmumu ELFLA projektam „Ezera ielas rekonstrukcija Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads”
35 143 Par komandējumu
36 144 Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas - rekonstrukcija” īstenošanai
37145 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.7  „Nodeva par reklāmas eksponēšanu publiskās vietās”” apstiprināšanu  
38146 Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 41, Cēsīs, Cēsu novadā piespiedu sakārtošanu
39147 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu  "Pļavnieki" Vaives pagasta Cēsu novadā
40 148 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  


Printēt