A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2010. gads

2010.gada 18.februāra protokols nr.2

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 53 Par skolēnu prakses vasarā organizēšanas kārtību
2 54 Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” nolikuma apstiprināšanu
3 55 Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 577 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Sporta skolā”
4 56 Par Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamo apbalvošanu
5 57 Par sabiedriskā transporta izdevumu segšanu Cēsu sanatorijas internātpamatskolas izglītojamajiem
6 58 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
7 59 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
8 60 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
9 61 Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumā Nr.457 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”
10 62 Par finansējumu mērķfinansējuma līgumam: Comenius partnerībai Mūžizglītības programmas ietvaros līgumam Nr.2008-1-PL1-COM06-00889 4
11 63 Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai
12 64 Par ziedojuma pieņemšanu Rāmuļu pamatskolai
13 66 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi Cēsu novada 29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 28 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšana Cēsu novadā” apstiprināšanu
14 67 Par Cēsu rajona invalīdu biedrības iesniegumu
15 68 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmumā Nr.645 ’’Par zemes gabala Gaujas ielā 72, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.13, 30.p.)
16 69 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 26.03.2009. lēmumā Nr.123 ’’Par zemes gabala Zīļu ielā 8/10, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.5, 10.p.)
17 70 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumā Nr.204 „Par grozījumiem 30.08.2006. Zemes gabalu nomas līgumā Nr.2-7-73/2006”
18 71 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 41 „Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju”
19 72 Par Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmuma Nr. 612 „Par nodevu par būvatļaujas saņemšanu” atcelšanu
20 74 Par Cēsu pilsētas attīstības programmas 2008.– 2014. gadam aktualizētās sadaļas „Investīciju plāns” apstiprināšanu
21 75 Par Cēsu pilsētas SIA „Vinda” pamatkapitālu
22 76 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
23 77 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam” apstiprināšanu
24 78 Par Cēsu novada domes saistošiem noteikumiem Nr.6 „Par atļaujām, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu”
25 79 Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikuma apstiprināšanu
26 80 Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” struktūras apstiprināšanu
27 81 Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” amata vienību saraksta apstiprināšanu
28 82 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.7 „Nodeva par Reklāmas eksponēšanu publiskās vietās” apstiprināšanu
29 83 Grozījumi 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu”
30 84 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.19 „Par Cēsu pilsētas SIA „Vinda””
31 85 Par sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā ekspluatācijas pārtraukšanu
32 86 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.8 „Par reklāmu un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtību” apstiprināšanu
33 87 Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nomu
34 88 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 9 „Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai” apstiprināšanu  
35 89 Par paredzēto darbību „Autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža posma Sēnīte – Rīdzene iespējamā rekonstrukcija”
36 90 Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, Cēsu novadā, cenas un pirkuma līguma apstiprināšanu
37 91 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā  
38 92 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā  
39 93 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā  
40 94 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā  
41 95 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu novadā  
42 96 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā  
43 97 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā  
44 98 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā  
45 99 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā
46 100 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pamatskolai
47 101 Par detālplānojuma teritorijai Cēsīs starp Dārzniecības, Piebalgas un Raiņa ielu un perspektīvo Raiņa ielas trasi apstiprināšanu
48 102 Par Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību skaita un amatalgu apstiprināšanu  
49 103 Par SIA „CĒSU KLĪNIKA” pamatkapitāla palielināšanu
50 104 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  
51 105 Par pārstāvja deleģēšanu iepirkuma komisijā
52 106 Par komandējumu


Printēt