A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2010. gads

2010.gada 28.janvāra protokols nr1.

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
11 Par neprivatizētā dzīvokļa Lenču ielā 46B – 7, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
23 Par nekustamā īpašuma Bumbieru iela Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
34 Par nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam "Irbēni" Vaives pagastā, Cēsu novadā
45 Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežošanu Cēsu novadā
56 Par Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisiju
67 Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.11 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai  
78 Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. lēmuma Nr.440 ’’Par zemes gabala Birzes ielā 37, Cēsīs, nomu’’ atzīšanu par spēku zaudējušu
89 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Cēsu novada 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 20 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu
910 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Ķiršu ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā
1011 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Rīgas ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novadā
1112 Par nomas maksas noteikšanu Cēsu novada pašvaldības zemes gabaliem Vaives pagastā Cēsu novadā  
1213 Par ziedojumu pieņemšanu  
1314 Par pagaidu garāžas Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu
1415 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”
15 16 Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes maksas pakalpojumu apstiprināšanu  
1617 Par līgumu Nr. 09-09-L32100-000074 “Aktīvās atpūtas parka “Rīdzene” izveidošana Cēsu rajonā, Vaives pagastā”  
17 18 Par projekta pieteikuma “Aktīvās atpūtas parka “Rīdzene” izveidošana, Vaives pagastā, Cēsu novadā” iesniegšanu LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē
18 19 Par Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas pievienošanu Cēsu 2.vidusskolai  
19 20 Par Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas pārņemšanu  
2021 Par Cēsu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīnisko komisiju  
21 22 Par amata vienībām Rāmuļu pamatskolā  
22 23 Par amata vienībām Līvu pamatskolā  
23 24 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 27.02.2003. lēmumā „Par saistību nodošanu Cēsu pilsētas ģimnāzijai”(prot.Nr.4, § 23)
24 25 Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu  
2526 Grozījumi 17.12.2009. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 460 „Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos”  
26 27 Par Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmuma Nr. 461 atcelšanu  
2728 Par Cēsu sanatorijas internātpamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
2829 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā
2930 Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr. 375 „Par Cēsu novada saistošo noteikumu nr. 20 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu”
3031 Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr. 406 „Par Cēsu novada saistošo noteikumu nr. 22 „Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu”
3132 Par pārstāvja deleģēšanu apvienotajā novadu civilās aizsardzības komisijā
3233 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 39 „Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”
3334 Par Cēsu pilsētas pansionāta amata vienību saraksta apstiprināšanu
3435 Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai”
3536 Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Cēsu 2.vidusskolā, Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu pilsētas Vakara vidusskolā”
36 37 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas amata vienībām  
3738 Par ēkas sadalīšanu un jaunas adreses piešķiršanu  Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā  
3839 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu "Upes Vaisuļi" Vaives pagasta Cēsu novadā
3940 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu ’’Kalējiņi Viens” Vaives pagasta Cēsu novadā
4041 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu „Kalējiņi” Vaives pagasta Cēsu novadā
4142 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.2 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.29 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā’’’’ apstiprināšanu
4243 Par EEZ un NOFI finansētā projekta LV 0059 “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” projekta ietvaros uzsākto būvdarbu pārtraukšanu Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā  
4344 Par pašvaldības aģentūru „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
4445 Par budžeta izdevumu veikšanu līdz stājas spēkā saistošie noteikumi „Par Cēsu novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”
4546 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Vaives ielā 25B, Cēsīs, Cēsu novadā
46 47 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Lenču ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā
4748 Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija”
48 49 Par Cēsu pilsētas Bērnu un jauniešu centra amata vienībām  
49 50 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas amata vienībām  


Printēt