A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2009. gads

2009.gada 13.augusta protokols nr.6

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 102 Par Valentīnas Zinovskas 2009.gada 3.jūlija iesnieguma par Cēsu pilsēta domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2009.gada 9.jūnija vēstules Nr. F-1-23/709 apstrīdēšanu
2 103 Par Solveigas Leitlandes 2009.gada 29.jūnija iesnieguma par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” 2009.gada 29.maija lēmuma Nr. F-1-13/263 „Par dzīvokļa pabalstu” atcelšanu
3 104 Par dzīvokļa Rīgas ielā 23 – 1, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu privatizācijai kopā ar kopīpašuma un zemes domājamām daļām.
4 105 Par nedzīvojamās telpas – garāžas Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā           
5 106 Par pašvaldības administratīvās teritorijas robežu apraksta grozīšanu
6107 Par zemes ierīcības projekta Piebalgas iela 36, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
7108 Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Silarāji” Vaives pagasta Cēsu novadā uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
8 109 Par ierādītās platības apstiprināšanu
9 110 Par līguma izbeigšanu
10 111 Par Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra reorganizāciju
11  112 Par Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādi
12 113 Par galda tenisa programmu Cēsu pilsētas sporta skolā
13 114 Par mērķdotāciju pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
14 115 Par mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem sadali
15 116 Par finansējumu Cēsu pilsētas sporta skolai
16  117 Par finansējumu Cēsu pilsētas mākslas skolai
17 118 Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 41 „Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju”
18 119 Par dalību Latvijas Pašvaldību savienībā
19 120 Par samaksas samazināšanu par lietošanā piešķirto izpērkamo zemi  "Dimanti", Vaives pagastā, Cēsu novadā
20 121 Par samaksas samazināšanu par lietošanā piešķirto izpērkamo zemi  "Meža Klētnieki", Vaives pagastā, Cēsu novadā
21 122 Par Cēsu pilsētas domes 24.11.2005. lēmuma „„Noteikumu par darba samaksas sistēmu Cēsu pilsētas izglītības iestādēs nodarbinātām ārstniecības personām” apstiprināšanu” ( protokols Nr.27, 28.punkts)  atcelšanu
22 123 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.11.2005.lēmumā  „Noteikumu „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu”  (protokols Nr.27, 29.punkts)
23 124 Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu  saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu
24 125 Par izmaiņām Cēsu novada pirmskolas izglītības iestāžu  saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstos
25 126 Par Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
26 127 Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas  saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
27 128 Par Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
28 129 Par Cēsu pilsētas pamatskolas  saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
29 130 Par Cēsu 1. pamatskolas  saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
30 131 Par Cēsu 2. pamatskolas  saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
31 132 Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas  saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
32 133 Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
33 134 Par amata vienības likvidēšanu Cēsu 1. pamatskolā
34 135 Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādē
35 136 Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu
36 137 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda slēgšanu
37 138 Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Noteikumi par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu
38 139 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 07.05.2009. lēmumā Nr. 254 „Par Cēsu rajona reorganizācijas plānu”
39 141 Par Cēsu pilsētas mākslas skolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
40 142 Par Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
41 143 Par Cēsu bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
42 151 Par ziedojuma pieņemšanu
43153 Par zemes ierīcības projekta Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs  un Vaives ielā 4, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
44 154 Par adrešu piešķiršanu Aveņu ielā, Cēsīs
45 158 Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana  Vāveres ielā, Cēsīs” realizācijai
46 159 Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 35 „Par transporta kustības organizācijas komisiju”
47 160 Par Cēsu novada pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē
48 161 Par Cēsu novada  bāriņtiesu
49 162 Par grozījumiem Cēsu pašvaldības aģentūras ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” budžetā
50 163 Par Cēsu pilsētas domes 18.06.2009. lēmuma „Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, nodošanu atsavināšanai” atzīšanu par spēku zaudējušu
51 164 Par platību apstiprināšanu nekustamam īpašumam "Kalna Sostes", Vaives pagastā, Cēsu novadā
52 165 Par nosaukuma, zemes lietošanas mērķa maiņu un jaunas adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam "Kalna Sostes", Vaives pagastā, Cēsu novadā


Printēt