A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2009. gads

2009.gada 23.jūlija protokols nr.4

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 55 Par Cēsu novada pašvaldības sadarbību ar biedrību „Cēsinieku klubs”  projekta „Labāku rītdienu Cēsīm” īstenošanā
2 56 Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību un lietošanu kultūras pasākumos Cēsu pilsētā
3 57 Par ziedojuma pieņemšanu
4 58 Par ziedojuma pieņemšanu
5 59 Par naudas balvu Cēsu pilsētas izglītības iestāžu skolēniem un ģimnāzistiem
6 60 Par badmintona programmu Cēsu pilsētas sporta skolā
761 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Glūdas ielā 6A, Cēsīs
8 62 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu  "Ģīči", Vaives pagastā, Cēsu novadā
963 Par Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmuma Nr.189 „Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu un par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs
10 64 Par kapitālieguldījumiem dienesta dzīvojamās telpās Cēsīs
11 65 Par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā
12 66 Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
13 67 Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes “Akmens ligzda” vadītājas apstiprināšanu
14 68 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 19.01.2006. lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
15 69 Par sociālo palīdzību A.Deičai
16 70 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmumā Nr. 667  „Par Cēsu pilsētas pašvaldības maksas noteikšanu atļaujas saņemšanai rakšanas darbu, sastatņu vai celtniecības nožogojuma uzstādīšanas darbiem, aizņemot brauktuves, ietves, dabas pamatni un apstādījumus”
1771 Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstā
18 73 Par ilgtermiņa aizņēmumu investīciju projekta „Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs” pabeigšanai
19 74 Par pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” unpašvaldības aģentūras „Cēsu veselības centrs” pārņemšanu
20 75 Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Jāņa Poruka ielā 26, Cēsīs
2176 Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 528/4451 domājamās daļas nomu
2277 Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 564/4451 domājamās daļas nomu
2378 Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 591/4451 domājamās daļas nomu
2479 Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 531/4451 domājamās daļas nomu
25 80 Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 1102/4451 domājamās daļas nomu
2681 Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 605/4451 domājamās daļas nomu
27 82 Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 530/4451 domājamās daļas nomu
2883 Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 4/100 domājamo daļu nomu
2984 Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 12/100 domājamo daļu nomu
3085 Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 6/100 domājamo daļu nomu
3186 Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 19, Cēsīs apstiprināšanu
32 87 Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs”  Pārņemšanu
33 88 Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu
3489 Par zemes gabala Dzirnavu ielā 2, Cēsīs, daļas nodošanu apsaimniekošanā
3590 Par zemes gabala Valmieras ielā 14, Cēsīs, daļas nodošanu apsaimniekošanā
3691 Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā
3792 Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 5 „Par Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”
3893 Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 44 „Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā”
3994 Par darba stundas likmes noteikšanu Bāriņtiesas locekļiem
4095 Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.11  „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu”
41 96 Par vieglās automašīnas  VAZ 2110 atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
42 97 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka J.Rozenberga  atvaļinājumu
43 98 Par nedzīvojamo telpu nomu  Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
44 99 Par nedzīvojamo telpu nomu Cēsu pilsētas pensionāru biedrības „Cēsu pensionāri” Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs


Printēt