A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2009. gads

2009.gada 1.jūlija protokols nr.2

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 2 Par Cēsu novadu
2 3 Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr.1  „Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
3 4 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
4 5 Par Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu
5 6 Par Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā
6 7 Par Cēsu novada pašvaldības kā patstāvīgas Cēsu novada budžeta iestādes izveidošanu
7 8 Par Vaives pagasta pārvaldes kā Cēsu novada pašvaldības budžeta iestādes izveidošanu
8 9 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības izpilddirektora darba samaksu
9 10 Par atlīdzības apstiprināšanu Cēsu novada domes deputātiem
10 11 Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu
11 12 Par Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu
12 13 Par arhīvu
13 14 Par Bāriņtiesu Cēsu novadā
14 15 Par Dzimtsarakstu nodaļu Cēsu novadā
15 16 Par Pašvaldības policiju Cēsu novadā
16  17 Par SIA „Cēsu tirgus”
17 18 Par Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Cēsu maksas autostāvvietas”
18 19 Par Cēsu pilsētas SIA „Vinda”
19 20 Par SIA „Cēsu olimpiskais centrs”
20 21 Par iepirkuma komisiju būvprojektēšanas un būvdarbu cenu aptaujām
21 22 Par iepirkuma komisiju komunālo jautājumu cenu aptaujām
22 23 Par tehniskā nodrošinājuma cenu aptauju iepirkuma komisiju
23 24 Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju
24 25 Par Administratīvo komisiju
25 26 Par Administratīvās komisijas  Bērnu lietu apakškomisiju
26 27 Par Personāla atlases komisiju
27 28 Par Simbolikas komisiju
28 29 Par Novērtēšanas komisiju Cēsu novada pašvaldības un tās amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaitei un vērtības noteikšanai
29 30 Par Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu norakstīšanas komisiju
30 31 Par sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas- reģistrācijas komisiju
31 32 Par Kokaugu aizsardzības komisiju 
32 33 Par konkursa „Labākais sētnieks Cēsīs” komisijas izveidošanu
33 34 Par konkursa „Par skaistāko gaisa dārzu” komisijas izveidošanu
34 35 Par Transporta kustības organizācijas komisiju
35 36 Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju
36 37 Par Dzīvokļu komisiju 
37 38 Par Dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisiju
38 39 Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju
39 40 Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju
40 41 Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju
41 42 Par konkursa „Būve 20..” komisijas apstiprināšanu
42 43 Par ēku un būvju apsekošanas komisiju
43  44 Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā
44 45 Par konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā”
45 46 Par Cēsu pilsētas Būvvaldi
46 47 Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisiju
47 49 Par publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju
48 50 Par vēlēšanu komisiju
49 51 Par arhīva apstrādes ekspertu komisiju
50 52 Par ģerboņa lietošanu 
51 53 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja  G.Šķendera atvaļinājumu


Printēt