A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2009. gads

2009.gada 28.maija protokols nr.9

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 261 Par adrešu piešķiršanu
2263 Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Rīgas ielā 48, Cēsīs
3265 Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 2009.gada 6. un 7. jūnijā  Viduslaiku svētku  pasākumu ietvaros
4266 Par projekta pieteikuma „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai Cēsīs  ” iesniegšanu Valsts izglītības attīstības aģentūrā
5  273 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 05.03.2009. lēmumā Nr.79 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 03.02.2009. ārkārtas domes sēdes ( prot.Nr.2) lēmumā Nr.29 „Par izmaiņām Cēsu Kultūras centra amata vienību sarakstā”
6275 Par zemes gabala Lauku ielā 3A, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā
7276 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Vaives ielā 4, Cēsīs
8277 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Lielā Skolas ielā 4, Cēsīs
9278 Par adrešu piešķiršanu Lielā Skolas ielā, Cēsīs
10279 Par adrešu piešķiršanu Birzes ielā 37, Cēsīs
11 280 Par adrešu piešķiršanu Leona Paegles ielā 27B, Cēsīs
12   281 Par zemes ierīcības projekta Bišu ielā 3, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
13282 Par zemes ierīcības projekta Mētru ielā 1, Cēsīs apstiprināšanu
14283 Par nekustamā īpašuma daļas (nedzīvojama ēka, kadastra apzīmējums 4201-007-1002-002 un pieguļošais zemes gabals) nomu Gaujas ielā 17, Cēsīs
15  284 Par zemes gabala Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā
16285 Par bezmantinieka mantas pārņemšanu Gaujas ielā 44, Cēsīs
17286 Par  nekustamā   īpašuma  nodokļa   nomaksas    termiņa  pagarināšanu
18  287 Par  nekustamā īpašuma   nodokļa   atvieglojumu  piešķiršanu
19  288 Par Cēsu Valsts ģimnāzijas ECDL eksaminācijas centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu
20289 Par Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 12.02.2009.saistošajos noteikumos Nr.3„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2009.gadam”” apstiprināšanu
21  290 Par projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu
22291 Par Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizēšanu
23292 Par izmaiņām Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
24293 Par ziedojumu pieņemšanu
25294 Par grozījumiem 19.04.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr. 280 „Par Cēsu rajona invalīdu biedrības atlīdzināmo izdevumu akceptēšanu nomas telpās Raunas ielā 6, Cēsīs” un 31.05.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr. 334 „Par nedzīvojamo telpu nomas līguma apstiprināšanu Raunas ielā 6A, Cēsīs”
26295 Par Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr. 10 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 26 „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
27296 Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
28297 Par SIA „Cēsu Siltumtīkli” nomā nodoto pamatlīdzekļu inventarizācijas rezultātiem
29  298 Par Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2014.gada programmas apstiprināšanu
30 299 Par Cēsu pilsētas pašvaldības 2008.gada publisko pārskatu
31300 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 04.12.2008. lēmumā Nr. 933 „Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā  
32   301 Par Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību apvienošanās projekta apstiprināšanu
33  302  Nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs,  atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu un privatizācijas izbeigšanu
34  303 Par 4 (četru) vieglo automašīnu izsoli  -  izsoles rezultātu apstiprināšanu  un izsoles atzīšanu par nenotikušu
35304 Par vieglās  automašīnas  VAZ 2110 atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
36305  Par zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs, daļas nomu
37306 Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija”
38  307 Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai”


Printēt