A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2009. gads

2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1174 Par Pētera Zeimula 2009.gada 19.marta iesnieguma par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” dzīvokļu komisijas 2009.gada 5.marta lēmuma Nr. 91 (prot. Nr. 5) „Par dzīvojamās telpas piešķiršanas atlikšanu Pēterim Zeimulam” izskatīšanu
2175 Četru vieglo automašīnu izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
3176 Par nedzīvojamās telpas (garāžas) Gaujas ielā 30, Cēsīs, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu
4177 Par nedzīvojamās telpas (garāžas) Gaujas ielā 19, Cēsīs, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu
5178 Par adrešu piešķiršanu Lauku ielā, Cēsīs
6179 Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, daļas nomu
7180 Par uzņēmējdarbību SIA “Vidzemnieks NC” piederošajā klubā “Vidzemnieks” Raunas ielā 13A, Cēsīs
8182 Par Saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr.22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu
9183 Par Cēsu pilsētas domes 2009. gada 26. marta lēmuma Nr. 164 „Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16, 18, Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu
10184 Par Cēsu pilsētas Vecāku domes apstiprināšanu
11185 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Līgatnes ielā 1, Cēsīs
12186 Par saskaņojumu SIA „GARDS” mazas enerģijas pneimatisko ieroču un auksto ieroču mazumtirdzniecībai Cēsīs, Raiņa ielā 26/28
13187 Par zemes nomas līguma izbeigšanu Krūmiņu ielā 8, Cēsīs
14188 Par Saistošo noteikumu Nr. 8 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu
15190 Par Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu darbu no 2009.gada 1.jūnija līdz 2009.gada 31.augustam
16191 Par nekustamā īpašuma Vienības laukumā 2, Cēsīs daļas nomu
17192 Par Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objekta – nedzīvojamas ēkas – garāžas Ziedu ielā 20, Cēsīs reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda
18193 Par ziedojuma pieņemšanu
19194 Par ziedojuma pieņemšanu
20195 Par ziedojuma pieņemšanu
21196 Par ziedojumu pieņemšanu
22197 Par daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” darbības stratēģijas 2013.-2022.gadam apstiprināšanu
23198 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
24199 Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
25200 Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra vasaras nometnei
26201 Par SIA „Alkšņos četri vēji” iesniegumu
27202 Par mēneša atlīdzību kapitāla daļu turētāja pārstāvim
28203 Par zemes gabala Pētera ielā 71, Cēsīs, nomu
29204 Par grozījumiem 30.08.2006. Zemes gabalu nomas līgumā Nr. 2-7-73/2006.
30205 Par Cēsu pilsētas domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju
31206 Par Cēsu pilsētas domes 25.05.2005. lēmuma „Par Apstādījumu aizsardzības komisiju” (prot. Nr. 13, 49.punkts) atzīšanu par spēku zaudējušu
32207 Par Cēsu pilsētas domes Kokaugu aizsardzības komisiju
33208 Par Cēsu pilsētas domes Administratīvo komisiju
34209 Par Cēsu pilsētas domes Administratīvo komisijas Bērnu lietu apakškomisiju
35210 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 25.05.2006. lēmumā „Par Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 10, 39.punkts)
36211 Par Cēsu pilsētas domes Dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisiju
37212 Par Cēsu pilsētas domes Iepirkuma komisiju būvprojektēšanai un būvdarbiem
38213 Par konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas sastāva apstiprināšanu
39214 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 27.03.2008. lēmumā „Par konkursa „Būve 200..” komisijas un nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 6, lēmuma Nr. 292)
40215 Par Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju
41216 Par Cēsu pilsētas domes Personāla atlases un pieņemšanas komisiju
42217 Par Cēsu pilsētas domes Simbolikas komisiju
43218 Par Cēsu pilsētas domes Tehniskā nodrošinājuma iepirkuma komisiju
44219 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā „Par Cēsu pilsētas Transporta kustības organizācijas komisijas nolikumu” (protokols Nr. 7, 34.punkts)
45220 Par Vides attīstības padomes sastāvu
46221 Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju
47222 Par ēku un būvju apsekošanas komisiju
48223 Par projekta pieteikuma „Vidzemes daudzfunkcionālā mūzikas un kultūras centra izveide” iesniegšanu Kultūras ministrijā un līdzfinansējuma nodrošināšanu
49224 Par ieguldījumu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā
50225 Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu Cēsu rajona padomei pasākumā “Cēsu uzņēmējs 2009”
51226 Par Cēsu pilsētas domes 2008.gada pārskata apstiprināšanu
52227 Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, izsoles atzīšanu par nenotikušu un privatizācijas projekta atkārtotu apstiprināšanu
53228 Par būvniecības ieceres par apbūvi Edvarda Treimaņa Zvārguļa ielā 14 un 16, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem
54229 Par atalgojumu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju locekļiem Cēsu novada vēlēšanās
55230 Par transporta kustības organizāciju Cēsu vecpilsētā
56231 Par 18.09.2007. Zemes gabala nomas līguma Nr. 2-7-35/2007 izbeigšanu pirms termiņa
57232 Par zemes gabala Valmieras ielā 1, Cēsīs daļas nomu
58233 Par projekta pieteikuma „100 grami sāls” iesniegšanu Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas projektu konkursam „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībai”
59234 Par ziedojuma pieņemšanu
60235 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.03.2009. lēmumā Nr.124 „Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.10. pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai”
61236 Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka A.Mihaļova atvaļinājumu
62237 Par Cēsu pilsētas pašvaldības 2008.gada pārskata apstiprināšanu


Printēt