A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2009. gads

2009.gada 26. marta protokols nr.5

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1114 Par Kārļa Siņicas 2009.gada 10.februāra iesnieguma par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” 2009.gada 29.janvāra lēmuma Nr. F-1-13/38 „Par sociālajām garantijām bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” atcelšanu
2115 Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Ezera ielā 24, Cēsīs
3116 Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Birzes ielā 5, Cēsīs
4117 Par adreses Rūpniecības ielā 17/19, Cēsīs, apstiprināšanu
5118 Par grozījumiem 2007.gada 31.maija lēmumā Nr. 370 „Par maksas noteikšanu Cēsu pilsētas domes iepirkumu konkursu nolikumu sagatavošanai” (protokols Nr.9, 38.punkts)
6119 Par Saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr.24 „Par dzīvokļa pabalstu un pabalstu dzīvojamās telpas remontam”” apstiprināšanu
7120 Par Noteikumu par kārtību kādā organizējama skolēnu prakse vasarā apstiprināšanu
8121 Par zemes ierīcības projekta Mētru ielā 1 uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
9122 Par zemes nomas līguma izbeigšanu Zīļu ielā 8/10, Cēsīs
10123 Par zemes gabala Zīļu ielā 8/10, Cēsīs, daļas nomu
11124 Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.10. pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
12125 Par 12.09.2002. Zemes nomas līguma Rūpniecības ielā 13, Cēsīs pārjaunošanu
13126 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
14 127 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
15128 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2009. gada 22. janvāra lēmumā Nr. 17, protokols Nr.1 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumi apstiprināšana”
16129 Par ziedojuma pieņemšanu
17130 Par ziedojuma pieņemšanu
18131 Par ziedojuma pieņemšanu
19132 Par ziedojuma pieņemšanu
20133 Par ziedojuma pieņemšanu
21134 Par 2009.gada kultūras pasākumu sadalījuma apstiprināšanu
22135 Par papildinājumiem 23.10.2008.Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā „ (protokols Nr.17, 30.p.)
23136 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 26.februāra domes lēmumā “Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”
24138 Par izmaiņām Cēsu pilsētas pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
25139 Par izmaiņām Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
26140 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008. gada 31. jūlija lēmumā Nr. 670 „Par maksas noteikšanu par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” rīkoto iepirkumu konkursu nolikuma sagatavošanu”
27141 Par Cēsu 1. pamatskolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu
28142 Par Cēsu 2. Pamatskolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu
29143 Par Cēsu pilsētas pamatskolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu
30144 Par Cēsu 2. vidusskolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu
31145 Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu
32146 Par Cēsu Valsts ģimnāzijas 2008.gada pārskata apstiprināšanu
33147 Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 2008.gada pārskata apstiprināšanu
34148 Par Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes 2008.gada pārskata apstiprināšanu
35149 Par Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes 2008.gada pārskata apstiprināšanu
36150 Par Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes 2008.gada pārskata apstiprināšanu
37151 Par Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes 2008.gada pārskata apstiprināšanu
38152 Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes 2008.gada pārskata apstiprināšanu
39153 Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu
40154 Par Cēsu pilsētas mākslas skolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu
41155 Par Cēsu pilsētas sporta skolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu
42156 Par Cēsu bērnu un jauniešu centra 2008.gada pārskata apstiprināšanu
43157 Par Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra 2008.gada pārskata apstiprināšanu
44158 Par Cēsu Centrālas bibliotēkas 2008.gada pārskata apstiprināšanu
45159 Par Cēsu Kultūras centra 2008.gada pārskata apstiprināšanu
46160 Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” 2008.gada pārskata apstiprināšanu
47161 Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 2008.gada pārskata apstiprināšanu
48162 Par Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada pārskata apstiprināšanu
49163 Par telpu nomu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu Kultūras centrā
50164 Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
51165 Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
52166 Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
53167 Par telpu nomu Cēsīs, Lenču ielā 39
54168 Par atbalstu Cēsu pilsētas jauniešu domes izstrādātajam projektam “Dzīvo svaigs!”
55169 Par nolikuma radošai izstādei – konkursam “Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu” apstiprināšanu
56173 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 14.07.2005. lēmumā „Cēsu pilsētas Bāriņtiesas vēlēšanas” (protokols Nr. 17, punkts 1)


Printēt