A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2009. gads

2009.gada 5. marta protokols nr.4

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
177 Par nekustamā īpašuma Vaives iela, Cēsīs, posmā no dzelzceļa līdz Eduarda Veidenbauma ielai, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
278 Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Rīgas ielā 4, Cēsīs
379 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2009.gada 3.februāra ārkārtas sēdes (prot.Nr.2) lēmumā Nr.29 „Par izmaiņām Cēsu Kultūras centra amata vienību sarakstā”
480 Par telpu nomu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu Kultūras centrā
581 Par Cēsu pilsētas būvvaldes nolikuma apstiprināšanu
682 Par kļūdas labojumu Cēsu pilsētas domes ārkārtas sēdes 03.02.2009. lēmumā Nr. 29 „Par izmaiņām Kultūras centra amata vienību sarakstā” (prot. Nr. 2, 1.punkts)
783 Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu
884 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”
985 Par projekta „Daudzdzīvokļu mājas renovācija siltumnoturības uzlabošanai Caunas ielā 8, Cēsīs” pieteikuma iesniegšanu aktivitātes 3.4.4.2. „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanai
1086 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 25.03.1999. lēmumā Nr.265 ”Par noteikumu ”Par dārziņu pārreģistrācijas kārtību Cēsu pilsētā” apstiprināšanu

1187 Par nedzīvojamās telpas (garāžas) Gaujas ielā 19, Cēsīs, nomas tiesību izsoli
1289 Par pašvaldībai piederošā zemes gabala Leona Paegles ielā 19, Cēsīs, nodošanu dzīvojamās mājas Leona Paegles ielā 19B, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku īpašumā
1390 Par Cēsu 2.vidusskolas Attīstības plāna apstiprināšanu
1491 Par Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu
1592 Par Cēsu Valsts ģimnāzijas Attīstības plāna apstiprināšanu
1693 Par projekta pieteikuma „Bērnu un jauniešu interešu centra rotaļu laukuma pilnveidošana ” iesniegšanu LR Bērnu un ģimenes lietu ministrijā
1794 Par zemes ierīcības projekta Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs apstiprināšanu
1895 Par zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, nomu
1996 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa daļēju maiņu Stacijas laukumā, Cēsīs
2097 Par adrešu piešķiršanu Vilku ielā, Cēsīs
2199 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmumā Nr. 462 „Par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu”
22100 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmumā Nr. 824 “Par dzīvojamās telpas īres maksu noteikšanu dzīvojamās mājās Caunas ielā 7, Cēsīs un Caunas ielā 7A, Cēsīs”
23101 Par ziedojuma pieņemšanu
24102 Par ziedojuma pieņemšanu
25103 Par ziedojuma pieņemšanu
26104 Par izmaiņām Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
27105 Par grozījumiem 15.12.2005. Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu” (protokols Nr.28, 54.p.)
28106 Par izmaiņām Cēsu 1. pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
29107 Par izmaiņām Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību sarakstā
30108 Par 2008.gada 18.decembra Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr.973 „ Par ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafika maiņu” precizēšanu
31109 Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā
32110 Par galvojuma sniegšanu SIA „VINDA”
33111 Par ziedojuma pieņemšanu
34112 Par 2009.gada sporta pasākumu sadalījuma apstiprināšanu


Printēt