A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2009. gads

2009.gada 12. februāra protokols nr.3

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
135 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008.gada 18.decembra lēmumā Nr.946 „Par ēkas Rīgas ielā 24, Cēsīs, piespiedu sakārtošanu” (prot. Nr.22, 3.punkts)
236 Par saistošo noteikumu Nr.3 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2009.gadam” apstiprināšanu
3 Informācija (pārskats) par Vides attīstības padomes darbu 2008. Gadā
437 Par nekustamā īpašuma Aldaru laukums, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
538 Par Saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu
639 Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, privatizācijas projekta apstiprināšanu
740 Par zemes ierīcības projekta Vienības laukums 2 uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
841 Par adreses Lielā Katrīnas ielā 27, Cēsīs, apstiprināšanu
942 Par adrešu piešķiršanu Dzeguzes ielā, Cēsīs
1043 Par adreses piešķiršanu zemes gabala „Purmaļi” daļai Cēsu pilsētā
1144 Par Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību apvienošanās projekta izstrādes uzsākšanu
1245 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
1346 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
1447 Par ziedojuma pieņemšanu
1548 Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2009.gadam
1649 Par Cēsu pilsētas pašvaldības ēku (būvju) īpašuma objekta Gaujas iela 10A, Cēsīs privatizācijas izbeigšanu
1750 Par Līguma par zemes gabala Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs nomu izbeigšanu pirms termiņa
1851 Par zemes nomas maksu Noras ielā 8, Cēsīs
1952 Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāžu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu
2053 Par Nomas līguma ar SIA „NORLATS” par telpām ēkā Rīgas ielā 23, Cēsīs izbeigšanu pirms termiņa
2154 Par deputātes G.Bērziņas deleģējumu Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” Dzīvokļu komisijā
2256 Par ziedojumu pieņemšanu
2370 Par ziedojuma pieņemšanu
2471 Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo Cēsu pilsētas SIA “VINDA” peļņas daļu
2572 Saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Noteikumi par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu
2673 Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka A.Mihaļova atvaļinājumu
2774 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 03.02.2009. ārkārtas sēdes lēmumā Nr. 31 „Par Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizēšanu” (protokols Nr. 2, 3.punkts)
2875 Par nedzīvojamās telpas (garāžas) Gaujas ielā 30, Cēsīs, nomas tiesību izsoli
2976 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu


Printēt