A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2009. gads

2009.gada 29.decembra protokols nr.17

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 540 Par zemes starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā
2 541 Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā
3 542 Par zemes vienību Cēsīs, Cēsu novadā, atbilstību līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda prasībām
4543 Par zemes gabala Vaives ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu
5544 Par zemes gabala Stacijas laukumā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu
6 545 Par gadatirgu grafika apstiprināšanu 2010. gada 1. pusgadam
7 546 Par Cēsu novada Būvvaldi
8 547 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto lauku zemi „Veismaņu kapi” Vaives pagastā, Cēsu novadā
9 548 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemes gabalu „Vidus Stiķēni” Vaives pagastā, Cēsu novadā
10 549 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemes vienību „Rāmuļu kapi” Vaives pagastā, Cēsu novadā
11 550 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto lauku zemi „Kalna Ozoli” Vaives pagastā, Cēsu novadā
12 551 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām un ceļiem Vaives pagastā, Cēsu novadā
13 552 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto lauku zemi "Ķekavas" Vaives pagastā, Cēsu novadā
14 553 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemi  "Bebri" Vaives pagastā, Cēsu novadā
15 554 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemi "Ritenīši" Vaives pagastā, Cēsu novadā
16 555 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemi "Ielejas" Vaives pagastā, Cēsu novadā
17 556 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemi "Kampu senkapi" Vaives pagastā, Cēsu novadā
18 557 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemi "Kļaustu birze" Vaives pagastā, Cēsu novadā
19 558 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemi "Krūmāji"  Vaives pagastā, Cēsu novadā
20 559 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemi "Priedītes" Vaives pagastā, Cēsu novadā
21 560 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemi "Purenes" Vaives pagastā, Cēsu novadā
22 561 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemi "Amatas upe" Vaives pagastā, Cēsu novadā
23 562 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemi "Gāzes trase" Vaives pagastā, Cēsu novadā
24 563 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto lauku zemi "Antaress" Vaives pagastā, Cēsu novadā
25 564 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemi "Grīšļi"  Vaives pagastā, Cēsu novadā
26 565 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 28 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšana Cēsu novadā” apstiprināšanu
27 566 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 26.03.2009.  lēmumā Nr. 163 „Par telpu nomu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu Kultūras centrā”
28 567 Par Cēsu novada izglītības sistēmas pilnveidošanas pasākumiem
29 569 Par  pasākumu „Jaunā gada sagaidīšana” Vienības laukumā, Cēsīs 2009.gada 31.decembrī
30 572 Par  nekustamā īpašuma  nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
31573 Par  nekustamā īpašuma  nodokļa  atvieglojumu  piešķiršanu
32 575 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 29‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā’’ apstiprināšanu
33 576 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas Sporta skolā
34 577 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Sporta skolā
35 578 Par Cēsu pilsētas Sporta skolā īstenojamo profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansējumu
36 579 Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr. 116 “Par finansējumu Cēsu pilsētas sporta skolai”
37 580 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 12.09.2002. lēmumā ”Par zemes gabala 8/30 domājamo daļu nomu Cēsīs, Rūpniecības ielā 13” (prot.Nr.22, §2)
38581 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.08.2006. lēmumā Nr.491 ”Par zemes gabala Griezes iela, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.14, 14.p.)
39582 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.08.2006. lēmumā Nr.492 ”Par zemes gabala Svīres iela, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.14, 15.p.)
40583 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.08.2006. lēmumā Nr.493 ”Par zemes gabala Griezes ielā 3, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.14, 16.p.)
41584 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.08.2006. lēmumā Nr.494 ”Par zemes gabala Griezes ielā 4, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.14, 17.p.)
42585 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.08.2006. lēmumā Nr.495 ”Par zemes gabala Līgatnes ielā 44, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.14, 18.p.)
43586 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.08.2006. lēmumā Nr.496 ”Par zemes gabala Līgatnes ielā 46, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.14, 19.p.)
44 587 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumā Nr.229 ”Par atklāta konkursa ”Par zemes gabalu Rīgas ielā 85, Cēsīs un Rīgas ielā 89, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām’’ rezultātu apstiprināšanu’’ (prot.Nr.7, 26.p.)
45 588 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 12.07.2007. lēmumā Nr.440 ”Par zemes gabala Aldaru ielā 9, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.11, 38.p.)
46 589 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.05.2008. lēmumā Nr.502 ’’Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu’’ (prot.Nr.10, 28.p.)
47 590 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21.08.2008. lēmumā Nr.696 ’’Par zemes gabala Raunas ielā 8, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.14, 29.p.)
48 591 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmumā Nr.647 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.13, 32.p.)
49 592 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21.08.2008. lēmumā Nr.696 ’’Par zemes gabala Raunas ielā 8, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.14, 29.p.)
50 593 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumā Nr.769 ’’Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.16, 33.p.)
51 594 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumā Nr.770 ’’Par zemes nomu Stacijas laukumā 7, Cēsīs’’ (prot.Nr.16, 34.p.)
52 595 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 13.11.2008. lēmumā Nr.864 ’’Par zemes gabala Aldaru laukums, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.18, 30.p.)
53 596 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumā Nr.953 ’’Par zemes gabalu Uzvaras bulvārī 22 un Raiņa iela, Cēsīs, daļu nomu’’ (prot.Nr.22, 10.p.)
54 597 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 05.03.2009. lēmumā Nr.95 ”Par zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.4, 21.p.)
55598 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumā Nr.203 ”Par zemes gabala Pētera ielā 71, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.6, 30.p.)
56599 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. lēmumā Nr.104 ”Par atklāta konkursa ”Par zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu”
57 600 Par zemes nomas maksu Noras ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā
58 601 Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai
59 602 Par Cēsu novada vispārizglītojošo skolu direktoru amatalgām
60 603 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai       
61 604 Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
62 605 Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm
63 606 Par speciālo izglītības iestāžu vadītāju amatalgu
64 607 Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām
65 608 Grozījumi Cēsu novada domes 28.08.2009. lēmumā Nr. 174 “Par Cēsu novada pirmskolas izglītības pedagoģisko darbinieku amatalgām”
66 609 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora amatalgu
67 610 Par Cēsu novada pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju amatalgām
68 611 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora amatalgu
69 612 Par nodevu par būvatļaujas saņemšanu
70 613 Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes maksas pakalpojumu apstiprināšanu
71 614 Par ziedojuma pieņemšanu
72 615 Par Cēsu pilsētas pansionāta nolikuma apstiprināšanu
73 616 Par kārtību, kādā sociālās aprūpes klientus ievieto Cēsu pilsētas pansionātā
74 617 Par maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā
75 618 Par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas iecelšanu amatā
76 619 Par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu
77 620 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumā Nr. 266 „Par nomas līguma pārslēgšanu ar SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” Cēsīs, Rīgas ielā 23”
78 621 Par „Cēsu Pieaugušo izglītības centrs” nolikuma apstiprināšanu
79 622 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu Pieaugušo izglītības centrā
80 623 Grozījumi Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstā
81 624 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 30 „Grozījumi Cēsu novada 24.09.2009.saistošajos noteikumos Nr.17 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2009.gadam”” apstiprināšanu
82 625 Par pirmpirkuma tiesībām
83 626 Par pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktora iecelšanu amatā
84 627 Par nedzīvojamo telpu nomu Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
85 628 Par nedzīvojamo telpu nomu Pils laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā
86 629 Par ziedojuma pieņemšanu
87 630 Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licences, licences kartītes un dublikātu izsniegšanas un pārreģistrācijas maksu Cēsu novadā
88 631 Par maksimālo maksu (tarifu) vieglo taksometru pārvadājumiem Cēsu novadā
89 632 Grozījumi 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu”
90 633 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas maksas pakalpojumu  skolu sacensību organizēšanai 2009./2010.m.g. 2.semestrī un 2010./2011m.g. 1.semestrī apstiprināšanu
91 634 Par Cēsu pilsētas domes 29.01.2004. lēmuma  “Par Cēsu pilsētas domes un Cēsu rajona padomes kopīgās Cēsu pašvaldību aģentūras “Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” izveidošanu (prot. Nr. 2, p.50) atzīšanu par spēku zaudējušu
92 635 Par Cēsu pilsētas domes 31.03.2005. lēmuma “Par pārstāvja deleģēšanu Cēsu pašvaldības aģentūras  „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” padomei” (prot. Nr. 8, p.4) atzīšanu par spēku zaudējušu
93 636 Par pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu atzīšanu 2009.gada faktiskajos izdevumos


Printēt