A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2009. gads

2009.gada 17.decembra protokols nr.16

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 441 Par grozījumiem Cēsu pilsētas sporta skolas nolikumā
2 442 Par grozījumiem Cēsu bērnu un jauniešu centra nolikumā
3 443 Par Cēsu pilsētas domes 2000.gada 24.februāra lēmumu „Par  pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju padomes izveidošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
4 444 Par Cēsu pilsētas domes 2001.gada 22. novembra lēmumu „Par  Cēsu pilsētas vispārizglītojošo  izglītības iestāžu direktoru padomi ”atzīšanu par spēku zaudējušu
5 445 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumā Nr. 283 „Par nekustamā īpašuma daļas (nedzīvojama ēka, kadastra apzīmējums 4201-007-1002-002 un pieguļošais zemes gabals) nomu Gaujas ielā 17, Cēsīs”
6 446 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 25 „Par Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka aizsardzību un uzturēšanu” apstiprināšanu
7 447 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 26 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu
8 448 Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, Cēsu novadā  nodošanu atsavināšanai
9 449 Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Lejas Luksti”, Vaives pagastā, Cēsu novadā
10 450 Par valsts zemes vienību apvienošanu Cēsu novada Vaives pagastā
11 451 Par ēkas Šķūņu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, sadalīšanu
12 452 Par licences izsniegšanu pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru
13 453 Par Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmuma Nr. 240 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads nodošanu valdījumā Cēsu rajona pašvaldības aģentūrai “Cēsu rajona slimnīca” atzīšanu par spēku zaudējušu
14 454 Par Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmuma Nr. 345 „Par nekustamā īpašuma Palasta iela 15, Cēsis, Cēsu novads daļas nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Cēsu veselības aprūpes centrs”” atzīšanu par spēku zaudējušu
15 455 Par Cēsu novada domes 10.07.2009. lēmuma Nr. 54 „Par slimnīcu apvienību veidošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
16 457 Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs
17 458 Par Vaives pagasta pārvaldes amata vienību darba algas apstiprināšanu
18 459 Par pašvaldības iestādes „Cēsu pilsētas pansionāts” direktores amatalgas apstiprināšanu
19 460 Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos
20 461 Grozījumi 23.10.2008.Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr. 823 „Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos”
21 462 Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdu kārtībā  no SIA „Vidzemes Nafta”
22 463 Par ziedojuma pieņemšanu
23 464 Par Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmuma Nr. 670 „Par maksas noteikšanu par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” rīkoto iepirkumu konkursu nolikumu sagatavošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu 
24465 Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstā
25 466##Par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā
26 467 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 13.09.2001. lēmumā ’’Par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 2’’ (prot.Nr.12, §4)
27 468 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 27.02.2003. lēmumā ’’Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.4, §3)
28 469 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.05.2003. lēmumā ’’Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.11, §4) 
29 470 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 10.06.2004. lēmumā ’’Par zemes gabala daļas nomu Dzirnavu ielā 11, Cēsīs’’ (prot.Nr.13, 14.p.)
30 471 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 22.07.2004. lēmumā ’’Par zemes gabala nomu Vaļņu ielā 3A, Cēsīs’’ (prot.Nr.16, 7.p.)
31 472 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 09.09.2004. lēmumā ’’Par zemes nomu Rīgas ielā 24A, Cēsīs’’ (prot.Nr.19, 19.p.)
32 473 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 09.12.2004. lēmumā ’’Par zemes nomu  Stacijas laukumā 1, Cēsīs’’ (prot.Nr.26, 20.p.)
33 474 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 09.12.2004. lēmumā ’’Par zemes nomu Zīļu ielā 8/10, Cēsīs’’ (prot.Nr.26, 23.p.)
34 475 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 10.02.2005. lēmumā ’’Par zemes gabala daļas nomu Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs’’ (prot.Nr.3, 12.p.)
35 476 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.07.2005. lēmumā ’’Par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 3, Cēsīs’’ (prot.Nr.17, 18.p.)
36 477 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 25.08.2005. lēmumā ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.20, 14.p.)
37 478 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 25.08.2005. lēmumā ’’Par zemes gabala Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 40, nomu’’ (prot.Nr.20, 20.p.)
38 479 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr.233 ’’Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.7, 27.p.)
39 480 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 07.12.2006. lēmumā Nr.694 ’’Par zemes gabalu – Skudru iela un Spāres iela, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.19, 20.p.)
40 481 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr.379 ’’Par zemes gabala Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.10, 10.p.)
41 482 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmumā Nr.832 ’’Par zemes gabala Zeltkalna ielā 15, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.22, 77.p.)
42 483 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumā Nr.80 ’’Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.2, 23.p.)
43 484 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumā Nr.81 ’’Par zemes gabala Vāveres ielā 18, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.2, 24.p.)
44    485 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 06.03.2008. lēmumā Nr.226 ’’Par zemes gabala Stacijas laukumā 4, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.5, 38.p.)
45 486 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 06.03.2008. lēmumā Nr.227  ’’Par zemes gabala Stacijas laukumā 9, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.5, 39.p.)
46 487 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 27.03.2008. lēmumā Nr.291 ’’Par zemes gabala Krūmiņu ielā 5, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.6, 31.p.)
47 488 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. lēmumā Nr.350 ’’Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.7, 39.p.)
48 489 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. lēmumā Nr.440 ’’Par zemes gabala Birzes ielā 37, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.8, 27.p.)
49 490 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.05.2008. lēmumā Nr.500 ’’Par zemes gabala Turaidas ielā 8, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.10, 26.p.)
50 491 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.05.2008. lēmumā Nr.501 ’’Par zemes gabala Stacijas laukumā 10, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.10, 27.p.)
51 492 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 19.06.2008. lēmumā Nr.542 ’’Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 48, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.11, 17.p.)
52 493 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 19.06.2008. lēmumā Nr.545 ’’Par zemes gabala Stacijas laukumā 6, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.11, 20.p.)
53 494 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 10.07.2008. lēmumā Nr.590 ’’Par Rīgas ielas daļas nomu, Cēsīs’’ (prot.Nr.12, 15.p.)
54 495 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 18.06.2009. lēmumā Nr.328 ’’Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.10, 21.p.)
55 496 Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.76 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 528/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 23.p.)
56 497 Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.77 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 564/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 24.p.)
57 498 Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.78 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 591/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 25.p.)
58 499 Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.79 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 531/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 26.p.)
59 500 Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.80 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 1102/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 27.p.)
60 501 Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.82 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 530/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 29.p.)
61 502 Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.83 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 4/100 domājamo daļu nomu’’ (prot.Nr.4, 30.p.)
62 503 Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.84 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 12/100 domājamo daļu nomu’’ (prot.Nr.4, 31.p.)
63 504 Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.85 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 6/100 domājamo daļu nomu’’ (prot.Nr.4, 32.p.)
64 505 Par ziedojuma pieņemšanu
65 506 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 2009.gada 5.marta lēmumā Nr.109 „Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā”
66 507 Par ūdensapgādes un kanalizācijas noteikto maksu Vaives pagastā, Cēsu novadā
67508 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Mazā Līgatnes ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā
68 509 Par pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” direktores amatalgas apstiprināšanu
69 510 Par pašvaldības iestādes „Pieaugušo izglītības centrs” direktores amatalgas apstiprināšanu
70 511 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 27 „Grozījumi Cēsu novada 03.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 7 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu kopiju saņemšanu”” apstiprināšanu
71 513 Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
72 514 Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 25, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
73 515 Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 26, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
74 516 Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 30, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
75 517 Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma Klints ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
76 518 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmumā Nr. 451 „Par nekustamo īpašumu nodošanu tā īpašniekiem”
77 519 Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu tā īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
78 521 Par sociālā dzīvokļa Emīla Dārziņa ielā 7-2, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma atjaunošanu
79 522 Par sociālā dzīvokļa Zvirbuļu ielā 2-8, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma atjaunošanu
80 523 Par sociālā dzīvokļa Ziedu ielā 18-16, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma atjaunošanu
81 524 Par sociālā dzīvokļa Valmieras ielā 23A-4, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma atjaunošanu
82 525 Par sociālā dzīvokļa Valmieras ielā 23A-4, Cēsīs, Cēsu novadā  īres līguma atjaunošanu
83 526 Par sociālā dzīvokļa Valmieras ielā 23A-4, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma atjaunošanu
84 527 Par sociālā dzīvokļa Lapsu ielā 28-18, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma atjaunošanu
85 528 Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Vāveres ielā 9-1, Cēsīs, Cēsu novadā un sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu
86 529 Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Zirņu ielā 9-24, Cēsīs, Cēsu novadā un dzīvojamās telpas Zirņu ielā 9-24, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma noslēgšanu
87 530 Par nekustamā īpašuma „Pūtēji – Glāznieki – Vaives pagasta robeža” Vaives pagasta Cēsu novadā nodošanu bez atlīdzības īpašumā Latvijas valstij
88 531 Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” realizācijai.
89 532 Par ziedojuma pieņemšanu
90 533 Grozījumi Cēsu novada domes 22.10.2009. lēmumā Nr. 330 „Par Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora likvidāciju”
91534 Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. lēmuma Nr.365 ’’Par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.283 (prot.Nr.7) atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, nomu’’ atzīšanu par spēku zaudējušu
92 535 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka J.Rozenberga  atvaļinājumu
93 536 Par ziedojuma pieņemšanu
94 537 Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr. 433 „Par pirotehnikas, medību un makšķerēšanas piederumu tirdzniecību „Piebalgas 85” Vaives pagastā, Cēsu novadā”
95 538 Par valsts amatpersonas amata pienākumu savienošanu ar citu darbu
96 539 Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvokļu īpašumu apsaimniekošanas izdevumu segšanu


Printēt