A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2009. gads

2009.gada 26.novembra protokols nr.14

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 373 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā
2 374 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 11.07.2002. lēmumā „Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Upes ielā 21, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu”
3 375 Par Cēsu novada saistošo noteikumu Nr. 20 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu
4 376 Par pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca”  nolikuma un struktūras apstiprināšanu
5377 Par zemes ierīcības projekta Saules ielā 4, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
6 378 Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu nomā SIA „EŽI NOMA”
7 379 Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu nomā „ROŽU LAUKUMS & CO” SIA
8 380 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumā Nr. 753 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 16, Cēsīs”
9 381 Par zemes gabala Dzintara ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu apsaimniekošanā
10 382 Par apgrūtinājumu aktualizāciju nekustamajam  īpašumam Priedes iela 12, Cēsis, Cēsu novads
11 383 Par grozījumiem Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
12 384 Par grozījumiem Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
13 385 Par grozījumiem Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
14 386 Par grozījumiem Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
15 387 Par grozījumiem Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
16 388 Par grozījumiem Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikumā
17 389 Par grozījumu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas  nolikumā
18 390 Par grozījumiem Cēsu 2. vidusskolas nolikumā
19 391 Par grozījumu Līvu pamatskolas  nolikumā
20 392 Par grozījumu Rāmuļu pamatskolas  nolikumā
21 393 Par grozījumu Cēsu pilsētas pamatskolas  nolikumā
22 394 Par grozījumu Cēsu pilsētas vakara vidusskolas  nolikumā
23 395 Par grozījumu Cēsu pilsētas mākslas skolas  nolikumā
24 396 Par grozījumu Cēsu Valsts ģimnāzijas  nolikumā
25 397 Par grozījumu Cēsu 1. pamatskolas  nolikumā
26 398 Par grozījumu Cēsu 2. pamatskolas  nolikumā
27 399 Par grozījumiem Cēsu sanatorijas internātpamatskolas nolikumā
28 400 Par Cēsu novada pašvaldības Sporta padomes nolikumu
29 401 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā
30 402 Par Cēsu novada  saistošo noteikumu Nr. 21 „Grozījumi Cēsu novada 24.09.2009.saistošajos noteikumos Nr.17 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2009.gadam”” apstiprināšanu
31 403 Par ziedojuma pieņemšanu
32 404 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.03.2009. lēmumā Nr. 163 „Par telpu nomu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu Kultūras centrā”
33 405 Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
34 406 Par Cēsu novada saistošo noteikumu Nr.22„Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu
35 407 Par Cēsu novada saistošo noteikumu Nr.23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” apstiprināšanu
36 408 Par pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumu apstiprināšanu
37 409 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
38 410 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
39 411 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
40 412 Par ziedojuma pieņemšanu
41 413 Par ziedojuma pieņemšanu
42 414 Par Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes reorganizāciju
43 415 Par Vaives pagasta pārvaldes nolikuma un amata vienību saraksta apstiprināšanu 
44 416 Par Cēsu Centrālo bibliotēku
45 417 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.08.2009. lēmumā Nr. 171 „Par Cēsu Centrālo bibliotēkas darbinieku amata vienību skaita un amatalgu apstiprināšanu”
46 418 Par Dzimtsarakstu nodaļu Cēsu novadā
47 419 Par pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma apstiprināšanu
48 420 Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 12 „Par Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu”
49 421 Par Līvu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta un no pašvaldības budžeta finansēto pedagoģisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
50 422 Par Rāmuļu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta un no pašvaldības budžeta finansēto pedagoģisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
51 423 Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam
52 424 Par izmaiņām 30.08.2002. līgumā par telpu nomu starp Cēsu Valsts ģimnāziju un SIA „ Biznesa augstskola Turība”
53 425 Par ziedojuma pieņemšanu
54 426 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu "Jaun-Ozoliņi" Vaives pagasta Cēsu novadā
55 427 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
56 428 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu”  
57 429 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Beverīnas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā
58 430 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 13.oktobra lēmumā  Nr. 25 „Par divu pamatēku un trīs palīgēku Cēsīs, Raiņa ielā 3 (bij. adrese Rīgas iela 51, Cēsis) nojaukšanu’’
59 431 Par tirdzniecību 2009.gada Ziemassvētku  pasākumu ietvaros Rožu laukumā
60432 Par ziedojuma pieņemšanu
61 433 Par pirotehniskas, medību un makšķerēšanas piederumu tirdzniecību Piebalgas ielā 85, Vaives pagastā, Cēsu novadā
62 434 Par finansējumu Labklājības ministrijas projekta „Roku rokā bērna atbalstam” līgumam Nr.1.2/18
63 435 Par valsts amatpersonas amata pienākumu savienošanu ar citu darbu
64 436 Par 1. un 2. klases pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecībai  Raiņa ielā 26/28, Cēsīs, Cēsu novadā
65 437 Par Cēsu novada saistošo noteikumu Nr. 24 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
66 438 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 10  „Par atlīdzības apstiprināšanu Cēsu novada domes deputātiem”  


Printēt