A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2009. gads

2009.gada 15.oktobra protokols nr.10

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 288 Par  nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 21A, Cēsīs, sakārtošanu
2289 Par Jāņa Ozola 28.09.2009. iesnieguma par  Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” Dzīvokļu komisijas 17.09.2009. lēmuma Nr. 225 atcelšanu
3  290 Par pašvaldības aģentūras „Cēsu veselības aprūpes centrs” pievienošanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu rajona slimnīca”
4 291 Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  zemes gabaliem Rūpniecības iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā un Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā
5292 Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam  zemes gabaliem Rūpniecības iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā un Bumbieru iela, Cēsīs, Cēsu novadā
6  293 Par dzīvokļa Leona Paegles ielā 4A– 28, Cēsīs, Cēsu novadā privatizācijas pirkuma līguma un līguma par privatizācijas objekta ieķīlāšanu izbeigšanu
7  294 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 28.09.2000. lēmumā „Par dzīvokļu privatizācijas pirkuma līguma noslēgšanu privatizācijai nodotajās mājās” (prot.Nr. 21, §33) 
8  295 Par zemes ierīcības projekta “Silarāji”, Vaives pagasts, Cēsu novads apstiprināšanu
9296 Par lietošanas mērķa maiņu nekustamajiem īpašumiem
10297 Par uzdevumu Cēsu Centrālai bibliotēkai veikt Cēsu novadā bibliotēku metodisko un administratīvo darbu
11  298 Par ēdināšanas nodrošināšanu Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē
12299 Par izglītības iestāžu tīklu Cēsu novadā
13  300 Par Cēsu bērnu un jauniešu centra nolikuma apstiprināšanu
14301 Par Cēsu Kultūras centra maksas pakalpojumiem
15 302 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 22.01.2009. lēmumā Nr. 17 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumi apstiprināšana”
16  303 Par grozījumiem  Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumā Nr.779 „ Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu centrā”
17  304 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu sanatorijas internātpamatskolai
18  305 Par grozījumiem  Cēsu pilsētas domes 15.12.2005. lēmumā „Par degvielas patēriņa limita noteikšanu”
19 306 Par ziedojuma pieņemšanu
20307 Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstā
21308 Par izcenojumu noteikšanu Cēsu novada pašvaldības Informāciju tehnoloģiju nodaļas Pašvaldības kompetences centra pakalpojumiem
22 309 Par komandējumu uz Tireso (Zviedrija)
23 310 Par Līvu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienībām un amatalgām
24311 Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes  „Akmens ligzda” un  Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes  amata vienībām
25 312 Par Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu
26 312 Par ziedojuma pieņemšanu
27 313 Par ziedojuma pieņemšanu
28  314 Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.21 „Par iepirkuma komisiju būvprojektēšanai un būvdarbu cenu aptaujām”
29315 Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.22 „Par iepirkuma komisiju komunālo jautājumu cenu aptaujām”
30 316 Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.23 „Par tehniskā nodrošinājuma cenu aptauju iepirkuma komisiju”
31  317 Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.30 „Par nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu pieņemšnas un norakstīšanas komisiju”
32318 Par kārtību kādā Cēsu Kultūras centrs izmanto Cēsu novada pašvaldības telpas kultūras pasākumu organizēšanai
33 319 Par licences izsniegšanu pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru
34  320 Par licences izsniegšanu pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru
35  321 Par licences izsniegšanu pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru 
36  322 Par licences izsniegšanu pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru
37323 Par licences izsniegšanu pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru
38324 Par Cēsu pilsētas domes 22.09.2009. lēmuma „Par maksas pakalpojumu noteikšanu par teritorijas plānojuma grozījumu, detālplānojumu un to grozījumu organizēšanu” (prot. Nr. 22, 25.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu


Printēt