A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2009. gads

2009.gada 24.septembra protokols nr.9

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 246 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 16, Cēsīs
2 247 Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Leona Paegles ielā 19B-24, Cēsīs, Cēsu novadā un sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu
3 248 Par zemes ierīcības projekta Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs un Vaives ielā 4, Cēsīs apstiprināšanu
4 249 Par zemes gabala 16/100 domājamo daļu nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs
5 250 Par zemes nomas līguma izbeigšanu par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, daļu
6 251 Par zemes gabala 605/4451 domājamās daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs
7 252 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumā Nr. 229  „Par atklāta konkursa „Par zemes gabalu Rīgas ielā 85, Cēsīs un Rīgas ielā 89, Cēsīs ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu
8 253 Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu 
9 254 Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Dzeņi” Vaives pagasta Cēsu novadā uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
10 255 Par Cēsu novada Vides attīstības padomi
11 256 Par Cēsu pilsētas domes 11.11.2004. lēmuma  „Par adreses maiņu ēkai Mēderu ielā 1, Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu
12 257 Par Cēsu novada Saistošo noteikumu apstiprināšanu
13 258 Par siltumtrases atzara demontāžu  Jāņa Poruka ielā 51, Cēsīs
14  259 Par Cēsu pilsētas sporta skolas nolikuma apstiprināšanu
15260 Par Cēsu novada ģerboni
16261 Par Cēsu rajona Invalīdu biedrības iesniegumu
17262 Par Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības  Cēsu nodaļas iesniegumu
18  263 Par pusdienu cenu Vaives pagasta vispārējās izglītības iestādēs
19  264 Par ziedojuma pieņemšanu
20  265 Par ziedojuma pieņemšanu
21266 Par ziedojuma pieņemšanu
22267 Par ziedojuma pieņemšanu
23  268 Par ziedojuma pieņemšanu
24  269 Par ziedojuma pieņemšanu
25 270 Par nomas maksas noteikšanu sporta organizācijām
26 271 Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāžu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu
27272 Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr.17 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2009.gadam” apstiprināšanu
28 273 Par dalību biedrībā “Cēsu rajona lauku partnerība”
29274 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumā Nr. 87 “Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā” (prot.Nr.2, 30. punkts)
30275 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 04.12.2008. lēmumā Nr. 933  (prot.Nr.20,44. punkts)
31276 Par ziedojuma pieņemšanu
32277 Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdu kārtībā no SIA „Vidzemes Nafta”
33278 Par sadarbību Cēsu pilsētas vakara vidusskolas izglītības programmu realizēšanā
34279 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka J.Rozenberga komandējumu
35280 Par būves „Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs” papildus būvdarbu izmaksu tāmes apstiprināšanu
36281 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera komandējumu
37 282 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Mētru ielā 16, Cēsīs
38 283 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Bebru ielā 16, Cēsīs
39284 Par dzīvoklim Vaļņu ielā 17 – 5, Cēsīs, piekrītošās zemes pirkšanu
40285 Par Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisiju
41286 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu "Kalna Rasas" Vaives pagasta Cēsu novadā


Printēt