A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2009. gads

2009.gada 5.novembra protokols nr.12

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 331 Par J.Vanaga 16.09.2009. sūdzības par Cēsu pilsētas būvvaldes 14.08.2009. lēmuma Nr. 57 atcelšanu
2 332 Par dienesta dzīvojamās telpas Vaives ielā 4-18, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma pagarināšanu
3 333 Par dzīvojamās telpas Leona Paegles ielā 19A-66, Cēsīs, Cēsu novadā  īres līguma noslēgšanu
4 334 Par adrešu piešķiršanu Mazā Bērzaines ielā, Cēsīs, Cēsu novadā
5 335 Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.11) uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
6 336 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests”
7 337 Par dzīvokļa Egļu ielā 3 – 6, Cēsīs, Cēsu novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda
8 338 Par Cēsu novada saistošo noteikumu Nr. 18 „Grozījumi Cēsu novada 03.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 3  „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtību Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas vecuma bērnu grupās”” apstiprināšanu
9 339 Par zemes nomas līguma izbeigšanu Rīgas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā
10 340 Par zemes gabala Rīgas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu apsaimniekošanā
11 341 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 21. 06.2007. lēmumā Nr. 379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu”
12342 Par detālplānojuma teritorijai starp Dārzniecības ielu Cēsīs, Piebalgas ielu, Cēsīs un Raiņa ielu, Cēsīs un perspektīvo Raiņa ielas, Cēsīs, Cēsu novadā trasi, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
13 343 Par zemes ierīcības projekta Meža iela 15, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
14 344 Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Valmieras ielā 17 A, Cēsīs, Cēsu novadā un Jāņa Poruka laukumā 3, Cēsīs, Cēsu novadā
15 345 Par nekustamā īpašuma Palasta iela 15, Cēsis, Cēsu novads daļas nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Cēsu veselības aprūpes centrs”
16 346 Par finansējuma piešķiršanu pedagogu tālākizglītībai
17 347 Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” pamatbudžeta un speciālā budžeta līdzekļu izmantošanu 2009. gada Ziemassvētku pabalstiem
18 348 Par maksas pakalpojumu noteikšanu Cēsu pilsētas sīkdzīvnieku patversmē „Lācīši”
19 349 Par ziedojuma pieņemšanu
20 350 Par ziedojuma pieņemšanu
21 351 Par Cēsu pilsēta domes 31.05.2007. lēmuma Nr. 370 „Par maksas noteikšanu Cēsu pilsētas domes rīkoto iepirkumu konkursu nolikumu sagatavošanai” atzīšanu par spēku zaudējušu
22 352 Par Cēsu novada saistošo noteikumu Nr. 19 „Grozījumi Cēsu novada 03.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 7  „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu kopiju saņemšanu”” apstiprināšanu
23 353 Par Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu
24 354 Par Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas nolikuma apstiprināšanu
25 355 Par maksas samazināšanu par lietošanā piešķirto izpērkamo zemi "Kalna Mežiņi", Vaives pagastā, Cēsu novadā
26 356 Par zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, Cēsu novadā  ieguldīšanu SIA „Cēsu tirgus” pamatkapitālā
27 357 Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā
28 358 Par pedagogu atlases komisijas izveidošanu
29 359 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2009.gada 13.augusta lēmumā  „Par mērķdotāciju pašvaldībām – interešu izglītības programmu un sporta pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”
30 360 Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā
31 361 Par konkursa ‘’Būve 2009.’’ rezultātiem                                               
32 362 Par iepirkuma komisiju
33 363 Par iepirkuma komisiju
34 364 Par Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmuma Nr. 139 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 07.05.2009. lēmumā Nr. 254 „par Cēsu rajona reorganizācijas plānu” atzīšanu par spēkā neesošu
35 365 Par EEZ un NOFI projekta „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” pārņemšanu
36 366 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumā Nr.224 (prot.Nr.6) ”Par ieguldījumu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā”
37367 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Pāvila ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā
38 368 Par apvienoto novadu civilās aizsardzības komisiju


Printēt