A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2009. gads

2009.gada 3.septembra protokols nr.8

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1177 Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr.  3      „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtību Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs  un pirmsskolas vecuma bērnu grupās” apstiprināšanu
2178 Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
3179 Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
4180 Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
5181 Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda” nolikuma apstiprināšanu
6182 Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
7183 Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
8184 Par Cēsu 1. pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
9  
10185 Par Cēsu 2. pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
11186 Par Cēsu 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu  
12187 Par Līvu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
13188 Par Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu
14189 Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu
15191 Par grozījumiem 13.09.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.563 „ Par nolikuma „Par Cēsu pilsētas mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu” apstiprināšanu” (protokols Nr.15, 38.punkts)
16194 Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi (Nr.10) 2005.gada 9.jūnija Cēsu pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. ” apstiprināšanu 
17 195 Par  Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr. 5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” apstiprināšanu
18196 Par Cēsu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 
19197 Par adrešu piešķiršanu Piebalgas ielā 54, Cēsīs  
20198 Par adrešu piešķiršanu Pļavas ielā 13A, Cēsīs
21199 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.10.2005. lēmumā Nr.24 „Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Valmieras ielā 2 daļas nomu ar apbūves tiesībām”
22 200##Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr.6       „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 24  „ Par dzīvokļa pabalstu un pabalstu dzīvojamās telpas remontam”” apstiprināšanu
23201 Par ziedojumu pieņemšanu
24202 Par samaksas samazināšanu par lietošanā piešķirto izpērkamo zemi "Kalna Sostes", Vaives pagastā, Cēsu novadā
25203 Grozījumi 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumā nr. 23 „Par tehniskā nodrošinājuma cenu aptaujas iepirkuma komisiju”
26204 Grozījumi 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumā nr. 22 „Par iepirkuma komisiju komunālo jautājumu cenu aptaujām”
27205 Grozījumi 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumā nr. 21 „Par iepirkuma komisiju būvprojektēšanas un būvdarbu cenu aptaujām”
28207 Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr. 7 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu” apstiprināšanu
29208 Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr. 8  „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. Saistošajos noteikumus Nr. 1  „Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
30 209 Par nekustamā  īpašuma nodokļa nomaksas  termiņa pagarināšanu
31210 Par ziedojuma pieņemšanu
32211 Par ziedojuma pieņemšanu
33212 Par samaksas samazināšanu par lietošanā piešķirto izpērkamo zemi  "Lieleicēni -Viduskampas", Vaives pagastā, Cēsu novadā
34213 Par grozījumiem 01.07.2009. lēmumā Nr.30 „Par Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu norakstīšanas komisiju”
35214 Par Cēsu novada bāriņtiesu  
36215 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmumā Nr. 667 (prot. Nr. 13,52. punkts) „Par Cēsu pilsētas pašvaldības maksas noteikšanu atļaujas saņemšanai rakšanas darbu, sastatņu vai celtniecības nožogojuma uzstādīšanas darbiem, aizņemot brauktuves, ietves un dabas pamatni un apstādījumus” 
37218 Par Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisiju
38219 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Pāvila ielā 16A, Cēsīs       
39220 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Raiskuma ielā 13, Cēsīs
40221 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Caunas ielā 5, Cēsīs
41222 Par nekustamā īpašuma Līgatnes iela, Cēsīs, posmā no Gaujas ielas līdz Mazajai Līgatnes ielai, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu 
42224 Par izmaiņām Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
43225 Par grozījumiem 13.09.2007. Cēsu domes lēmumā  Nr.576 „Par ēdināšanas maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības programmā strādājošiem darbiniekiem” (protokols Nr.15, 51.punkts) 
44226 Par grozījumiem 19.01.2006. Cēsu domes lēmumā  Nr.15  „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.2) 
45227 Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
46228 Par Cēsu pilsētas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
47228 Par Cēsu pilsētas mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu
48230 Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
49231 Par Cēsu sanatorijas internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu
50232 Par Rāmuļu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
51233 Par amata vienības likvidēšanu Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības  iestādē „Akmens ligzda”
52234 Par amata vienības izveidi Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē „Akmens ligzda”
53236 Par BMX programmu Cēsu pilsētas sporta skolā
54237 Par vieglās automašīnas  VAZ 2110 izsoles rezultātu apstiprināšanu
55238 Par zemes gabala Tālavas ielā 2, Cēsīs sadales apstiprināšanu
56239 Par adrešu piešķiršanu Magoņu ielā, Cēsīs
57240 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads nodošanu valdījumā Cēsu rajona pašvaldības aģentūrai “Cēsu rajona slimnīca”
58241 Par pašvaldības aģentūras “Cēsu rajona slimnīca” reorganizācijas uzsākšanu
59242 Par ēkas Raunas ielā 12 telpu atbrīvošanu
60243 Par Cēsu Kultūras centra  darbinieku amata vienību skaita un amatalgu apstiprināšanu
61244 Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmuma Nr.92 „Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 5 „Par Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”” atcelšanu
62245 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
63- Pielikumi


Printēt