A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2008. gads

2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
158 Par Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. lēmuma Nr.368 „Par atklāta konkursa „Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu” un 04.10.2007. lēmuma Nr.614 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. lēmumā Nr.368 „Par atklāta konkursa „Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem
259 Par zemes gabalu Spāres ielā 3 un Spāres ielā 5, Cēsīs, izveidošanu
360 Par zemes gabalu Vaives ielā 36A, Vaives ielā 36B, Vaives ielā 36C un Skudru ielā 5, Cēsīs, izveidošanu
461 Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Loka ielā 6, Cēsīs
562 Par adreses Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 16, Cēsīs, apstiprināšanu
674 Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Festivāla ielā 36, Cēsīs
775 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”
876 Par nedzīvojamo telpu nomu Saules ielā 23, Cēsīs
977 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Dzidravota ielā 5, Cēsīs
1078 Par saistošo noteikumu Nr. 1 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” apstiprināšanu
1179 Par grozījumiem Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikumā
1280 Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu
1381 Par zemes gabala Vāveres ielā 18, Cēsīs, daļas nomu
1482 Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2008.gadam
1583 Par Cēsu pilsētas domes, pakļautības iestāžu un aģentūru vienotā grāmatvedības kontu plāna apstiprināšanu
1686 Par grozījumiem 08.06.2007. Nomas līgumā (Nr. 2-7-21/2007) par nedzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 6A, Cēsīs
1787 Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā
1888 Par Saistošo noteikumu Nr.2 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam” apstiprināšanu
1989 Par abonementu maksas noteikšanu maksas autostāvvietās Cēsu pilsētā
2090 Par maksas noteikšanu maksas autostāvvietās Cēsu pilsētā
2191 Par ziedojuma pieņemšanu
2292 Par Cēsu pilsētas dalību konkursā „Eiropas kultūras galvaspilsēta”
2393 Par ilgtermiņa aizņēmumu pilsētas ielu, laukumu, lietus ūdens kanalizācijas un apgaismojuma rekonstrukcijai
2494 Par ilgtermiņa aizņēmumu jaunas pirmskolas izglītības iestādes būvniecībai
2595 Par ilgtermiņa aizņēmumu Vidzemes Mūzikas un kultūras centra rekonstrukcijas būvprojekta izstrādei Raunas ielā 12, Cēsīs
26103 Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Andra MIHAĻOVA atvaļinājumu
27105 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.09.2007.lēmumā „Par projekta pieteikuma „Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs” iesniegšanu Mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010.gadam”
28 Saistošie noteikumi Nr. 1 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”
29 Pielikums Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumam Nr.79 (prot. Nr. 2) Grozījumi Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikumā
30 Pielikums Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumam Nr.85 (prot. Nr. 2,28.p.) Cēsu pilsētas domes amata vienību saraksts 2008.gadam
31 Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 24.01.2008.,prot.Nr.2, 31.punkts lēmums Nr.88 Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam”.


Printēt