A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2008. gads

2008.gada 23. decembra protokols nr.23

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1976 Par būvniecības ieceres par apbūvi Raiņa ielā 33, Cēsīs, noraidīšanu
2977 Par grozījumiem nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33, Cēsīs privatizācijas projektā
3978 Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, nodošanu privatizācijai
4979 Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, privatizācijas projekta izstrādi
5980 Par aizdevuma pamatsummas atmaksu
6981 Par Saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008.saistošajos noteikumos Nr.2„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam”” apstiprināšanu
7982 Par ziedojuma pieņemšanu
8983 Par izmaiņām Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
9984 Par izmaiņām Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
10985 Par izmaiņām Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
11986 Par izmaiņām Cēsu pilsētas pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
12987 Par izmaiņām Cēsu 1. pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
13988 Par izmaiņām Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
14989 Par izmaiņām Cēsu 2. pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
15990 Par izmaiņām Cēsu pilsētas mākslas skolā saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
16991 Par izmaiņām Cēsu pilsētas vakara vidusskolā saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
17992 Par amata vienību likvidēšanu Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādē
18993 Par 27.12.2007. Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr.856 „Par piemaksu noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģiskiem darbiniekiem” atcelšanu
19994 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Zīļu ielā 8, Cēsīs
20995 Par Saistošo noteikumu Nr.29 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr.6 „Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu
21996 Par Cēsu pilsētas domes 2008. gada 23. oktobra lēmuma Nr. 810 „Par Saistošo noteikumu Nr. 23 „Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
22997 Par Saistošo noteikumu Nr.30 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu
23998 Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu G.I. Venediktovai
24999 Par līdzfinansējuma atmaksu
251000 Par Cēsu pilsētas domes 2008.gada 23.oktobra lēmuma Nr.813 (prot.Nr.17, 26.p.) „Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Mobilās aprūpes vienība”” atzīšanu par spēku zaudējušu
261001 Par ziedojuma pieņemšanu


Printēt