A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2008. gads

2008.gada 18. decembra protokols nr. 22

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1944. Par zemesgabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs daļas un zemesgabala Bumbieru iela, Cēsīs nomu
2945. Par alkoholisko dzērienu lietošanu pasākumā „Jaunā gada sagaidīšana” 2008.gada 31.decembrī
3946. Par ēkas Rīgas ielā 24, Cēsīs, piespiedu sakārtošanu
4947. Par 2001.gada 27.februāra Līguma par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu un Līguma par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu pārjaunojumu
5948. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.septembra lēmumā ‘’Par Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļas, Finansu nodaļas un Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu apstiprināšanu’’
6949. Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Miera ielā 6, Cēsīs
7951. Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu Cēsu pilsētā
8952. Par zemes ierīcības projekta Krūmiņu ielā 8, Cēsīs apstiprināšanu
9953. Par zemes gabalu Uzvaras bulvārī 22 un Raiņa iela, Cēsīs, daļu nomu
10954. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007. gada 21. jūnija lēmumā Nr. 379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu”
11955. Par neapdzīvojamo telpu (garāžu) Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs, pirkuma līguma noslēgšanu
12956. „Par gadatirgu grafika apstiprināšanu Cēsu tirgū, 2009. gada 1. pusgadam”
13957. Par Cēsu pilsētas izglītības sistēmas pilnveidošanas pasākumiem
14958. Par Cēsu rajona komunistiskās genocīda upuru piemiņas memoriāla izveidošanu Valmieras ielā 10A, Cēsīs
15959. Par papildinājumiem 06.07.2006. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.430 „Noteikumu „Par pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (protokols Nr.12, 26.p.)
16960. Par papildinājumiem 24.11.2005. Cēsu pilsētas domes lēmumā „Noteikumu „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (protokols Nr.27, 29.p.)
17961. Par 27.12.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.854 „Par piemaksu noteikšanu Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestāžu direktoriem.” (prot.Nr.22, 99.p.). atcelšanu
18962. Par 27.12.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.855 „Par piemaksu noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem” atcelšanu
19963. Par papildinājumiem 19.01.2006. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.20)
20964. Par papildinājumiem 24.04.2003 Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (protokols Nr.9, §24)
21965. Par ziedojuma pieņemšanu
22966. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
23967. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
24968. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
25969. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes amata vienību sarakstā
26970. Par ziedojuma –dāvinājuma pieņemšanu
27971. Par ziedojuma pieņemšanu
28972. Par ilgtermiņa aizņēmumu jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības pabeigšanai un iekārtošanai
29973. Par ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafika maiņu
30974. Par amata vienību likvidēšanu
31975. Par ierosinājumu likvidēt nodibinājumu „Vidzemes attīstības aģentūra” un ikgadējo iemaksu pārtraukšanu


Printēt