A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Latvijas Uzvaras dienas pasākumus Cēsīs 22.jūnijā?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2008. gads

2008.gada 13. novembra protokols nr.18

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1836A. Par sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas apliecības anulēšanu SIA “Vidzemnieks NC”, Raunas ielā 13A, Cēsīs
2 852. Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 10, Cēsīs
3853. Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Līgatnes ielā 3, Cēsīs
4854. Par nekustamā īpašuma Jurģu ielā 28, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
5855. Par nekustamā īpašuma Gaujas iela, Cēsīs, posmā no Rīgas ielas līdz Gaujas ielai 74, Cēsīs reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
6856. Par adreses Ata Kronvalda ielā 11A, Cēsīs, piešķiršanu
7857. Par detālplānojuma zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
8858. Par nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 19, Cēsīs, pārņemšanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā
9859. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem
10860. Par zemes ierīcības projekta Gaujas ielā 45 un Annas ielā 15, Cēsīs apstiprināšanu
11861. Par zemes ierīcības projekta Baznīcas laukums 1 un Pils laukums 5A, Cēsīs apstiprināšanu
12862. Par zemes ierīcības projekta Lenču ielā 8, Cēsīs apstiprināšanu
13863. Par konkursa “Būve 2008.” Rezultātiem
14864. Par zemes gabala Aldaru laukums, Cēsīs, daļas nomu
15864A. Par transporta kustības organizāciju Cēsu vecpilsētā
16865. Par finansējuma piešķiršanu pedagogu tālākizglītībai
17866. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008.gada 29.maija lēmumā Nr. 520 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma iemaksas kārtība Cēsu pilsētas sporta skolā”
18867. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
19868. Par ziedojuma pieņemšanu
20869. Par finansējumu projekta „Kultūras mantojums, inovācijas un sadarbība Eiropā” līgumam Nr.07-LVA01-GR04-00002-1
21870. Par grozījumiem 15.12.2005 Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu” (protokols Nr. 28, 54.p.)
22871. Par konkursa “Sakoptākā fasāde Cēsu vecpilsētā” rezultātiem 2008.gadā
23874. Par ziedojumu pieņemšanu
24875. Par Cēsu pilsētas domes 19.06.2008. lēmumu „Par projekta pieteikuma „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Cēsu 2.vidusskolā un Cēsu Valsts ģimnāzijā.” iesniegšanu Valsts izglītības attīstības aģentūrā” (prot.Nr.8) atzīšanu par spēku zaudējušu
25876. Par projekta pieteikuma „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Cēsu 2.vidusskolā, Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu pilsētas vakara vidusskolā.” iesniegšanu LR Izglītības un Zinātnes ministrijā
26877. Par ziedojuma pieņemšanu
27878. Par ziedojuma pieņemšanu
28879. Par ziedojuma pieņemšanu
29880. Par ziedojuma pieņemšanu
30881. Par ziedojuma pieņemšanu
31882. Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
32883. Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
33884. Par finansējumu ES Mūžizglītības programmas Caurviju programmas Mācību braucieni līgumam Nr.MB-2008-2
34886. Par Cēsu pilsētas domes 2008.gada 2.oktobra lēmumu Nr.763 un Nr.764 (prot. Nr.16) atzīšanu par spēku zaudējušiem
35887. Par projekta pieteikuma „Satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana Vāveres ielā, Cēsīs” iesniegšanu LR Satiksmes ministrijā
36888. Par Saistošo noteikumu Nr.27 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008.saistošajos noteikumos Nr.2„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam”” apstiprināšanu
37889. Par Cēsu pilsētas siltumapgādes attīstības koncepcijas 2008-2020 apstiprināšanu


Printēt