A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2008. gads

2008. gada 23. oktobrī protokols nr. 17

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1788. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Ainai Birutai Kalniņai
2789. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Ingrīdai Gilei
3790. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Artūram Cioltānam
4791. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Zigrīdai Baranovskai
5792. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Vijai Bušai
6793. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Henritu Kalnieti
7794. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Andu Veriku
8795. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Ilonu Krilovu
9796. Par Paulīnes Lizetes Irmas Neliusas reģistrēšanu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņēmēju reģistrā un pabalsta izmaksāšanu
10797. Par nekustamā īpašuma Dārzniecības ielā 12, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
11798. Par nekustamā īpašuma Austrumu ielā 5, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
12799. Par būvniecības ieceres par apbūvi Raiņa ielā 33, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem
13800. Par telpu grupu adreses Piebalgas ielā 9-17, Cēsīs, likvidēšanu
14801. Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Rīgas ielā 19A, Cēsīs
15802. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Festivāla ielā 46, Cēsīs
16803. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu Maija ielā 1, Cēsīs
17804. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā „Par adreses maiņu Vaives ielā 36, Cēsīs”
18805. Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas attīstības plāna saskaņošanu
19806. Par zemes gabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs, daļas nodošanu apsaimniekošanā
20807. Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes darbinieku amata vienību sarakstā
21808. Par projekta pieteikuma „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija” iesniegšanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai.
22809. Par Saistošo noteikumu Nr.22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu
23810. Par Saistošo noteikumu Nr.23„Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu
24811. Par Saistošo noteikumu Nr.24 „Par dzīvokļa pabalstu un pabalstu dzīvojamās telpas remontam” apstiprināšanu
25812. Par vienreizēja pabalsta kurināmā iegādei piešķiršanu Jānim Brāmanim
26813. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Mobilās aprūpes vienība”
27814. Par ziedojuma pieņemšanu
28815. Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
29816. Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
30817. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā
31818. Par Cēsu pilsētas sporta skolas automašīnas FORD TRANSIT pārdošanu
32819. Par Saistošo noteikumu Nr.25„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008.saistošajos noteikumos Nr.2„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam”” apstiprināšanu
33820. Cēsu pilsētas pensionāru biedrības “Cēsu pensionāri” valdes iesnieguma izskatīšana
34821. Par Cēsu pilsētas pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 26 „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
35822. Par Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisiju
36823. Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos
37824. Par grozījumiem Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” nolikumā
38825. Par ziedojuma pieņemšanu
39832. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu pilsētā
40833. Par apbūvēta zemes gabala Caunas ielā 7, Cēsīs, apgrūtinājumiem
41834. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Pētera ielā 24, Cēsīs
42835. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Valmieras ielā 7, Cēsīs


Printēt