A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2008. gads

2008.gada 2. oktobra protokols nr.16

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1737. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Gunai Millerei
2738. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Nataļjai Vasiļjevai
3739. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Maritai Puriņai
4740. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Laimai Zelčai
5741. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Ievai Degutei
6742. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Janīnai Selgai
7743. Par Jāņa Lasmaņa reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā
8744. Par Agitas Gmirinas reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā
9745. Par Ilonas Krilovas reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu
10746. Par Ļenas Alksnes reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu un dzīvojamās telpas izīrēšanu
11747. Par Pētera Kuzmana reģistrēšanu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņēmēju reģistrā un pabalsta piešķiršanu
12748. Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Dzelzceļa ielā 8, Cēsīs
13749. Par garāžu Cēsīs, Rīgas ielā 73 privatizācijas pirkuma maksas atmaksu
14750. Par Cēsu pilsētas domes 23.12.2004. lēmuma ”Par pagaidu zemes gabala izveidošanu Dzintara ielā 40A, Cēsīs” (prot.Nr.27, 6.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
15751 Par Cēsu pilsētas domes 27.01.2005. lēmuma ”Par pagaidu zemes gabala izveidošanu Dzintara ielā 42A, Cēsīs” (prot.Nr.2, 8.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
16752. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Pāvila ielā 14, Cēsīs
17753. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 16, Cēsīs
18754. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 24, Cēsīs
19755. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 26, Cēsīs
20756. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Noras ielā 8, Cēsīs
21757. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Noras ielā 22, Cēsīs
22758. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Saules ielā 13, Cēsīs
23759. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amatas ielā 6, Cēsīs
24760. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amatas ielā 17, Cēsīs
25761. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amatas ielā 17, Cēsīs
26762. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Ezera ielā 30, Cēsīs
27763. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs
28764. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs
29765. Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 27 uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
30766. Par adrešu piešķiršanu Griezes ielā, Cēsīs
31767. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu Raunas ielā 9, Cēsīs
32768. Par „Miervalža Birzes piemiņai veltītā skolēnu literārā konkursa nolikuma” apstiprināšanu
33769. Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu
34770. Par zemes nomu Stacijas laukumā 7, Cēsīs
35771. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 06.03.2008. lēmuma Nr.221 ”Par zemes gabala Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, daļas nomu”
36772. Par pusdienu apmaksu bērniem, kuri apmeklē Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionālas attīstības traucējumiem
37773. Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu pilsētā 2008./2009.gada apkures sezonā apstiprināšanu
38774. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008. gada 8. maija lēmumā Nr. 450 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumi apstiprināšana”
39776. Par brīvpusdienu piešķiršanu un uztura maksu atlaižu noteikšanu 2008./2009. mācību gadā Evitas un Edgara Raitumu ģimenes aizbildnībā esošiem bērniem
40777. Par ziedojuma pieņemšanu
41778. Par ziedojuma pieņemšanu
42779. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu centrā
43780. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.februāra lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs”
44781. Par ziedojuma pieņemšanu
45782. Par ziedojuma pieņemšanu
46783. Par papildinājumiem 11.09.2008. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.721 „Par dalības maksu apstiprināšanu” (prot.Nr.15, 26.p)
47784. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Lakstīgalu ielā 2, Cēsīs
48785. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 25.05.2006. lēmumā „Par iepirkumu komisiju par komunālās saimniecības jautājumiem” (prot. 10, lēmums Nr.341)
49786. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. lēmumā Nr.104 ”Par atklāta konkursa ”Par zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu” un 18.07.2007. nomas priekšlīgumā Nr.2-7-38/2007
50787. Par projekta pieteikuma „Cēsu pilsmuižas komplekss - Vidzemes reģiona vēstures un tūrisma centrs” iesniegšanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai


Printēt