A  A  A
Lapas karte






Vai izbaudīji "Cēsis 812" svētkus?
 Skatīt atbildes








Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2008. gads

2008. gada 11. septembra protokols nr. 15

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1697. Par grozījumiem nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, izsoles ar pretendentu atlasi noteikumos un pirkuma līgumā
2698. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007. gada 19. aprīļa lēmumā Nr. 229 „Par atklāta konkursa „Par zemes gabalu Rīgas ielā 85, Cēsīs un Rīgas ielā 89, Cēsīs ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu
3699. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Jānim Putānam
4700. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Nataļjai Bibikovai
5701. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Evijai Ļahnovičai
6702. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Aijai Brokai
7703. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Valentīnai Izmailovičai
8704. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Allai Trofimovai
9705. Par dzīvojamās telpas Lenču ielā 40-4/2, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Vilni Juriku
10706. Par Arvīda Rozīša reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā
11707. Par Andreja Krūmiņa reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā
12708. Par Andas Verikas reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu
13709. Par Sarmītes Dzenes reģistrēšanu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņēmēju reģistrā un pabalsta izmaksāšanu
14710. Par ēku un būvju īpašuma Gaujas ielā 92, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā
15711. Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Vaļņu ielā 19, Cēsīs
16712. Par zemes ierīcības projekta Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
17713. Par adrešu apstiprināšanu Bebru ielā, Cēsīs
18714. Par adrešu piešķiršanu Baibas ielā, Cēsīs
19715. Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu
20716. Par neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, izsoles noteikumu apstiprināšanu
21717. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008.gada 19.jūnija lēmumā Nr.548 (prot.Nr.11, 23.p.) „Par Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objekta Gaujas iela 10A, Cēsīs, nodošanu privatizācijai”
22718. Par Cēsu pilsētas pašvaldības ēku (būvju) īpašuma objekta Gaujas iela 10A, Cēsīs, privatizācijas projekta apstiprināšanu
23719. Par ziedojuma pieņemšanu
24720. Par pusdienu cenu Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs
25721. Par dalības maksu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu centrā
26722. Par izmaiņām Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
27723. Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes valdījumā esošās automašīnas Audi-80 pārdošanu
28725. Par papildinājumiem 13.09.2007.Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.506 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā”
29727. Par Saistošo noteikumu Nr.21„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu”
30728. Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības apstiprināšanu
31729. Par Cēsu pilsētas domes 2008. gada 24. janvāra lēmuma Nr. 87 (prot.Nr.2,30. punkts) grozījumiem


Printēt