A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2008. gads

2008.gada 21. augusta protokols nr.14

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1671. Par Edvīna Bernera 04.07.2008. iesniegumu par Cēsu pilsētas būvvaldes lēmuma apstrīdējumu
2672. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Aldim Mizeram
3673. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Mārai Ustinovai
4674. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Astrīdai Mārītei Bratinskai
5675. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Ivetai Johansonei
6676. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Vijai Urbanovičai
7677. Par Jura Kremberga reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā
8678. Par īres tiesisko attiecību, par dzīvojamo telpu Lenču ielā 40-4/2, Cēsīs atzīšanu par izbeigtām
9679. Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Jēkaba ielā 12 un Jēkaba ielā 12A, Cēsīs
10680. Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Ainavu ielā 17, Cēsīs
11681. Par adreses maiņu Vaives ielā 36, Cēsīs
12682. Par detālplānojuma zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, un Cēsu pilsētas saistošo noteikumu Nr.20 „Detālplānojuma zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu
13683. Par adrešu maiņu un piešķiršanu no nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, izveidojamiem īpašumiem
14684. Par atļauju metāllūžņu iepirkšanai Tirgoņu ielā 5, Cēsīs
15685. Par zemes ierīcības projekta Leona Paegles ielā 10, Cēsīs, apstiprināšanu
16686. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007. gada 27. decembra lēmumā Nr. 832 „Par zemes gabala Zeltkalna ielā 15, Cēsīs nomu”
17687. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs
18688. Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā
19689. Par dziļurbuma izbūvi Aldaru laukumā 1, Cēsīs
20690. Par zemes ierīcības projekta Jāņa Poruka ielā 22 un Magoņu ielā 25, Cēsīs, apstiprināšanu
21691. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14. novembra lēmumā „Par nolikuma „Par Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu prēmiju” apstiprināšanu” un Par naudas balvu Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēniem un ģimnāzistiem
22692. Par ziedojumu pieņemšanu
23693. Par grozījumiem 19.01.2006. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot.Nr.2)
24694. Par izmaiņām Cēsu Kultūras centra amata vienību sarakstā
25696. Par zemes gabala Raunas ielā 8, Cēsīs, nomu


Printēt