A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 812" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2008. gads

2008.gada 31.jūlija protokols nr.13

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1616. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Biedrību Biznesa Inkubators Cēsis
2617. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Staņislavam Rihardam Salemonovičam Caunas ielā 8 - 10, Cēsīs
3618. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Elgai Birutai Skaidiņai Caunas ielā 8 - 11, Cēsīs
4619. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Haraldam Ignātam Caunas ielā 8 – 14, Cēsīs
5620. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Elgai Aijai Ķīsei Lenču ielā 40 - 18, Cēsīs
6621. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Birutai Ieviņai Emīla Dārziņa ielā 7 - 2, Cēsīs
7622. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rutai Gedrovičai Saules ielā 23 - 319, Cēsīs
8623. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Mārai Dillei Saules ielā 23 - 316, Cēsīs
9624. Par Cēsu pilsētas domes 10.01.2008. lēmuma nr. 18 (protokols nr. 1, punkts 18) „Par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanu Caunas ielā 7, Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu
10625. Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 - 20, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Natāliju Gelbroti
11626. Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 - 25, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Mirdzu Jaunzemi
12627. Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 328, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Irinu Čegulovu
13628. Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 8 - 18, Cēsīs, sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar Ilonu Krilovu
14629. Par dzīvojamās telpas Lenču ielā 40 - 4/1, Cēsīs, sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar Danu Drivnieci
15630. Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 A – 20, Cēsīs, izīrēšanu Margitai Urbanovičai
16631. Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 – 13, Cēsīs, izīrēšanu Anitai Jankovičai
17632. Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 – 26, Cēsīs, izīrēšanu Lāsmai Ozoliņai
18633. Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 323, Cēsīs, izīrēšanu Romānam Sotņikam
19634. Par Aivara Bezdelīgas reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu un dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 312, Cēsīs, īres līguma grozīšanu
20635. Par Jāņa Rozenberga reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā
21636. Par Jāņa Millera izslēgšanu no Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības sociālā dzīvokļa izīrēšanas reģistra
22637. Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Vaives ielā 17, Cēsīs
23638. Par adrešu piešķiršanu Andreja Pumpura ielā 1A un 1B, Cēsīs
24639. Par zemes ierīcības projekta Briežu ielā 17, Cēsīs apstiprināšanu
25640. Par zemes ierīcības projekta Jēkaba ielā 12, Cēsīs apstiprināšanu
26641. Par Cēsu pilsētas domes 2005.gada 22.septembra lēmuma ”Par zemes gabala daļas Valmieras ielā 2, Cēsīs, nomas līguma izbeigšanu un zemes gabala daļas nomu Valmieras ielā” (prot.Nr.22, 14.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
27642. Par zemes nomas līguma izbeigšanu par zemes gabalu “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas”, Raiskuma pag., Cēsu raj.
28643. Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Raiņa ielā 33, Cēsīs
29644. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Gaujas ielā 72, Cēsīs
30645. Par zemes gabala Gaujas ielā 72, Cēsīs, daļas nomu
31646. Par zemes nomas līguma izbeigšanu par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļu
32647. Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas nomu
33647. Par zemes gabala Valmieras ielā 14, Cēsīs, daļas nodošanu apsaimniekošanā
34649. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Dzirnavu ielā 6, Cēsīs
35650. Par zemes gabala Dzirnavu ielā 2, Cēsīs, daļas nodošanu apsaimniekošanā
36651. Par finansējumu Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekta „Roku rokā bērna atbalstam” līgumam Nr.1.6/16
37652. Par finansējumu Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekta „Drošība ar atbildību” līgumam Nr.1.3/133
38653. Par Saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008.saistošajos noteikumos Nr.2„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam”” apstiprināšanu
39654. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs”
40655. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs”
41656. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs”
42657. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs”
43658. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs”
44659. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs”
45660. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 9.oktobra lēmumā ”Par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 7, Cēsīs”
46661. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmumā Nr.694 ”Par zemes gabalu – Skudru iela un Spāres iela, Cēsīs, nomu”
47662. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 22.jūlija lēmumā ”Par zemes gabala nomu Vaļņu ielā 3A, Cēsīs”
48663. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.septembra lēmumā ”Par zemes gabala 8/30 domājamo daļu nomu Cēsīs, Rūpniecības ielā 13”
49664. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.233 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, nomu”
50665. Par ziedojumu pieņemšanu
51666. Par ziedojuma pieņemšanu
52667. Par Cēsu pilsētas pašvaldības maksas noteikšanu atļaujas saņemšanai rakšanas darbu, sastatņu vai celtniecības nožogojuma uzstādīšanas darbiem, aizņemot brauktuves, ietves, dabas pamatni un apstādījumus
53668. Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Andra MIHAĻOVA atvaļinājumu
54669. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Zvaigžņu ielā 6, Cēsīs
55670. Par maksas noteikšanu par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” rīkoto iepirkumu konkursu nolikumu sagatavošanu


Printēt