A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2008. gads

2008.gada 29.maija protokols nr. 10

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1483. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumā Nr. 76 „Par nedzīvojamo telpu nomu Saules ielā 23, Cēsīs”
2484. Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 2008.gada vasaras brīvdabas pasākumos
3485. Par ēku un būvju īpašuma Festivāla ielā 46, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā
4486. Par nekustamā īpašuma Magoņu ielā 10, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
5487. Par nekustamā īpašuma Magoņu ielā 20, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
6488. Par nekustamā īpašuma Saules ielā 24, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
7489. Par nekustamā īpašuma Vaives ielā 14B, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
8490. Par nekustamā īpašuma Vaives ielā 22A, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
9491. Par zemes ierīcības projekta Priekuļu ielā 2, Cēsīs apstiprināšanu
10492. Par zemes ierīcības projekta Lenču ielā 23, Cēsīs apstiprināšanu
11493. Par zemes ierīcības projekta Leona Paegles ielā 10, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
12494. Par zemes gabala Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā
13495. Par Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem valdījumā esošo nekustamo īpašumu adresēm
14496. Par Cēsu Kultūras stratēģijas un rīcības plāna apstiprināšanu
15497. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 4.oktobra lēmumā Nr.627„ Par Cēsu pilsētas izglītības sistēmas pilnveidošanas pasākumiem”
16498. Par „Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klasei) izglītības programmas neklātienei (izglītības programmas kods 2301 1113)” apstiprināšanu
17499. Par „Vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas (izlīdzinošā izglītība programma 9. klasei) izglītības programmas (izglītības programmas kods 26011811)”apstiprināšanu
18500. Par zemes gabala Turaidas ielā 8, Cēsīs, nomu
19501. Par zemes gabala Stacijas laukumā 10, Cēsīs, nomu
20502. Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu
21503. Par Cēsu pilsētas attīstības programmas 2008. – 2014. gadam apstiprināšanu
22504. Par zemes gabalu Piebalgas ielā, 14, Cēsīs
23505. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, nomas platībām
24506. Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam zemes gabalam Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, nomas platībām
25507. Par detālplānojuma zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
26508. Par telpu grupu adreses Piebalgas ielā 9-6, Cēsīs, likvidēšanu
27509. Par Saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. saistošajos noteikumos Nr. 5 „Noteikumi par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” apstiprināšanu
28510. Par Saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā”” apstiprināšanu
29511. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmumā ”Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.15, 26.punkts)
30512. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmumā ”Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.15, 24.punkts)
31513. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmumā ”Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.15, 23.punkts)
32514. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra lēmumā Nr.706 ”Par zemes gabala Vaives ielā 6, Cēsīs, nomu”
33515. Par ziedojumu pieņemšanu
34516. Par ziedojumu pieņemšanu
35517. Par naktsmītņu izdevumu apstiprināšanu 8.Latvijas zēnu koru salidojuma dalībniekiem
36517. Par naktsmītņu izdevumu apstiprināšanu 8.Latvijas zēnu koru salidojuma dalībniekiem
37518. Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu Valsts ģimnāzijas organizētajai debašu nometnei Salacgrīvā
38520. „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma iemaksas kārtību Cēsu pilsētas sporta skolā” apstiprināšanu”
39521. Par ziedojumu pieņemšanu
40522. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumā „Par dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisijas sastāvu” (prot.Nr.13, 48.p.)
41523. Par būves Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā
42524. Par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 23.augusta domes lēmuma Nr.497 „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs” 2.3.punkta piemērošanu 2008.gada vasarā
43525. Par telpu nomu ēkā Raunas ielā 12, Cēsīs


Printēt