A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2008. gads

2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1577. Par būvniecību Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs
2578. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Veltai Hartmanei Vaives ielā 4 - 18, Cēsīs
3579. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Vitai Lakotkai Caunas ielā 7A - 21, Cēsīs
4580. Par Jāņa Grahoļska reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā
5581. Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 – 22, Cēsīs, izīrēšanu Ļenai Alksnei
6582. Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7A – 27, Cēsīs, izīrēšanu Ģirtam Bērziņam
7583. Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 327, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Viju Renmani
8584. Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 302, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Vladimiru Fadejevu
9585. Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7A – 3, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Rimmu Buglaku
10586. Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksāšanu Zaigai Gurtiņai
11587. Par zemes ierīcības projekta Bebru ielā 16, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
12588. Par zemes ierīcības projekta Atpūtas ielā 29 un Atpūtas 19, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
13589. Par zemes ierīcības projekta Lenču ielā 8, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
14590. Par Rīgas ielas daļas nomu, Cēsīs
15591. Par projekta pieteikuma „Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai” iesniegšanu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā
16592. Par Cēsu pilsētas sporta skolas Attīstības plāna 2008. – 2012. gadam apstiprināšanu
17593. Par Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (kods 31011011) apstiprināšanu
18594. Par Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmas (kods 31013011)apstiprināšanu
19595. Par Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības Humanitārā un sociālā virziena (ekonomika un politika) izglītības programmas (kods 31012011) apstiprināšanu
20 596. Par Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (komerczinības) izglītības programmas (kods 31014011) apstiprināšanu
21 597. Par Cēsu Valsts ģimnāzijas Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase)Humanitārā un sociālā virziena (valodas) izglītības programmas (kods 23012111) apstiprināšanu
22598. Par Cēsu Valsts ģimnāzijas Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (matemātika) izglītības programmas (kods 23013111)apstiprināšanu
23599. Par Saistošo noteikumu Nr. 17 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai” apstiprināšanu
24600. Par Saistošo noteikumu Nr. 18 „Par kārtību, kādā veicami zemes rakšanas, uzbēršanas un planēšanas darbi, apakšzemes inženiertīklu izbūves, remontu un avāriju likvidēšanas, sastatņu un pagaidu nožogojuma uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves, ietves, dabas pamatni un apstādījumus ēku un būvobjektu būvniecības un remontdarbu veikšanas laikā Cēsu pilsētā” apstiprināšanu
25601. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 2.marta lēmumā Nr.113 ”Par zemes nomu Lapsu ielā 36, Cēsīs”
26602. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmumā ”Par zemes gabala Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 40, nomu”
27603. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Dzirnavu ielā 11, Cēsīs”
28604. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmumā ”Par zemes nomu Zīļu ielā 8/10, Cēsīs”
29605. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.decembra lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Cēsīs, Zīļu ielā 8/10”
30606. Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
31607. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Lilijas ielā 1, Cēsīs
32608. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Gaujas ielā 70, Cēsīs
33609. Par finansējumu Comenius partnerības projekta Līgumam Nr.07-LVA01-CO06-00203-3
34610. Par izmaiņām 2002.gada 30.augusta līgumā par telpu nomu (pēc nomnieka reģistra Nr.648/1-2002, pēc iznomātāja reģistra Nr.1-2002) starp Cēsu Valsts ģimnāziju un SIA „Biznesa augstskola Turība”
35611. Par finanšu līdzekļu noguldījumu
36612. Par finanšu līdzekļu noguldījumu AS „SEB banka”
37613. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamā īpašuma Aldaru ielā 6, Cēsīs, daļu
38614. Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu
39615. Par saskaņojumu izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem Piebalgas ielā 18, Cēsīs


Printēt