A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2008. gads

2008. gada 14. februāra protokols Nr.4

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1113 Par SIA „Cēsu Vecpilsētas aptieka” kapitālieguldījumu akceptēšanu nomas telpās Rīgas ielā 7, Cēsīs
2114 Par grozījumiemCēsu pilsētas Kultūras projektu konkursa Nolikumā
3115 Par Cēsu pilsētas Kultūras projektu konkursa komisijas apstiprināšanu
4 Informācija par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” pirmā gada veikumu
5127 Par ēku un būvju īpašuma Gaujas ielā 28, Cēsīs, daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā
6128 Par detālplānojuma zemes gabalam Mēderu ielā 2, Cēsīs, izstrādes izbeigšanu
7129 Par detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, un Cēsu pilsētas saistošo noteikumu Nr.3 „Detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu
8130 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs
9131 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 27.februāra lēmumā „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.4, §3)
10132 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 29.maija lēmumā „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.11, §4)
11133 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005. gada 25.augusta lēmumā „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.20, 19.p.)
12134 Par Saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi (Nr.8.) 2005.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. „ apstiprināšanu
13135 Par zemes ierīcības projekta zemes gabalam Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
14136 Par zemes ierīcības projekta zemes gabalam Priekuļu ielā 2, Cēsīs, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
15137 Par zemes ierīcības projekta zemes gabalam Meža ielā 15, Cēsīs, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
16138 Par adrešu apstiprināšanu Zemeņu ielā, Cēsīs
17150 Par neprivatizēto dzīvokļu Cēsīs reģistrēšanu kā atsevišķus dzīvokļa īpašumus zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda
18155 Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Akmens ielā 3, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
19156 Par nekustamā īpašuma Zvirbuļu ielā 2, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
20157 Par nekustamā īpašuma Zvirbuļu ielā 15, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
21158 Par nekustamā īpašuma Zvirbuļu ielā 17, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
22159 Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” kapitāla daļu privatizācijas izbeigšanu
23160 Par zemes gabalu Briežu ielā 28, Cēsīs, un Ūdru ielā 2, Cēsīs, maiņu pret zemes gabalu Leona Paegles ielā 21, Cēsīs
24161 Par projekta pieteikuma „ Starptautiskās vides aizsardzības dienas pasākumi Cēsīs” iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai projektu vadlīnijā „Vides izglītība un audzināšana” 2008.gadam
25162 Par līdzfinansējumu Latvijas Dabas un Pieminekļu Aizsardzības biedrības Cēsu nodaļas projektam” Vides izglītība pensionāriem„ iesniegšanai Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai
26163 Par atvaļinājumu grafiku 2008.gadam Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās
27164 Par Cēsu pilsētas sporta skolas nolikuma apstiprināšanu
28165 Par literāro darbu zīmējumu konkursa nolikuma apstiprināšanu
29166 Par sadarbības līgumu ar Cēsu patērētāju interešu aizstāvības biedrību „Aizstāvis”
30168 Par ziedojuma pieņemšanu
31170 Par Cēsu pilsētas pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.5 “Par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu
32171 Par Cēsu pilsētas pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 6 “Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu
33172 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. (prot. Nr.13, 55.punkts) „Par Cēsu pilsētas domes administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”
34173 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumā „Par Cēsu pilsētas Administratīvo komisiju” (prot.Nr.13)
35174 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. lēmumā „Par Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisiju” (prot.Nr.18)
36175 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.02.2004. lēmumā „Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanu (prot. Nr.5)
37176 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumā „ Par Cēsu pilsētas dzīvokļu un personu reģistrācijas komisija” (prot Nr. 18)
38177 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005.lēmumā „Par ēku un būvju apsekošanas komisijas sastāvu” (prot.Nr.13, 54 punkts)
39178 Par Tehniskā nodrošinājuma iepirkuma komisiju
40179 Par projekta pieteikuma „Vēsturiski piesārņotās vietas sanācija Cēsīs, Rūpniecības 13”„ iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai projektu vadlīnijā „Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija”
41180 Par projekta pieteikuma „Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs” iesniegšanu Mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010. Gadam
42181 Par projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu
43182 Par piekrišanu pārņemt īpašumā nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs, 3659/8500 domājamo daļu
44183 „Par SIA “Cēsu tirgus” gadatirgu grafika apstiprināšanu 2008. gada 1. ceturksnim”
45189 Par iepirkuma komisijas izveidošanu atklātam konkursam „20 kv maģistrālo tīklu un sadales punktu projekta izstrāde Cēsīs” Iepirkuma identifikācijas Nr. Cēsu pilsētas dome 2008/07
46186 Par finansu līdzekļu noguldījumu AS „Hansabanka”
47187 Par finansu līdzekļu noguldījumu AS „SEB Latvijas Unibanka”
48 Pielikums Cēsu pilsētas saistošie noteikumi Nr.3 „Detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
49 Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4 „Grozījumi (Nr.8.) 2005.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”
50 Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes14.02.2008.,prot.Nr.4, 24.p. lēmums Nr. 135 „DARBA UZDEVUMS”
51 Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 14.02.2008.,prot.Nr. 4, 25.p. lēmums Nr. 136 „DARBA UZDEVUMS”
52 Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 14.02.2008.,prot.Nr.4, 26.p. lēmums Nr. 137 „DARBA UZDEVUMS”
53 Cēsu pilsētas sporta skolas Nolikums Nr.1
54 Literāro darbu konkursa nolikums
55 Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus sociālo pakalpojumu līdzfinansējuma saņemšanai no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 2008.gada budžeta


Printēt