A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2008. gads

2008. gada 8. maija protokols nr. 8

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 429. Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 17, Cēsīs
2 430. Par zemes ierīcības projekta Briežu ielā 17, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
3 Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 08.05.2008.,prot.Nr.8, 17.p., Lēmums nr. 430. DARBA UZDEVUMS Zemes ierīcības projekta izstrādei, zemes gabalam Briežu ielā 17, Cēsīs (kad. Nr.4201 009 0512).
4 431. Par zemes gabala Aveņu ielā 2, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā
5 432. Par zemes gabala Lauku ielā 3A, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā
6 433. Par Saistošo noteikumu Nr. 12 „Grozījumi (Nr.9) 2005.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. ” apstiprināšanu
7 Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 08.05.2008., prot.Nr.8, 20.p. Lēmums nr. 433. Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 12 „ Grozījumi (Nr.9.) 2005.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. ”
8 434. Par Cēsu pilsētas domes 1996.gada 16.maija lēmuma „Par zemes gabala Cēsīs, Ķiršu ielā 1 sadalīšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
9 435. Par Satekles ielas izveidošanu Cēsīs
10 436. Par zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, sadalīšanu un Mellupes ielas izveidošanu
11 437. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Cēsīs starp Dārzniecības, Piebalgas un Raiņa ielu un perspektīvo Raiņa ielas trasi
12 438. Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam teritorijai Cēsīs starp Dārzniecības, Piebalgas un Raiņa ielu un perspektīvo Raiņa ielas trasi
13 Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 08.05.2008.,prot.Nr.8, 25.p. Lēmums nr. 438 Darba uzdevums detālplānojumam teritorijai Cēsīs starp Dārzniecības, Piebalgas un Raiņa ielu un perspektīvo Raiņa ielas trasi
14 439. Par Cēsu pilsētas domes lēmuma „Par zemes gabala Briežu ielā 28, Cēsīs, un Ūdru ielā 2, Cēsīs, maiņu pret zemes gabalu Leona Paegles ielā 21, Cēsīs” apturēšanu
15 440. Par zemes gabala Birzes ielā 37, Cēsīs, nomu
16 Par Cēsu Kultūras stratēģijas un rīcības plāna apstiprināšanu
17 441. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2006. lēmumā „Par Cēsu pilsētas Simbolikas komisijas sastāvu” (prot.Nr. 13,42.p)
18 442. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra lēmumā Nr.705 “Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas nomu”
19 443. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.491 ”Par zemes gabala - Griezes iela, Cēsīs - nomu”
20 444. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.492 ”Par zemes gabala - Svīres iela, Cēsīs - nomu”
21 445. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.493 ”Par zemes gabala Griezes ielā 3, Cēsīs, nomu”
22 446. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.494 ”Par zemes gabala Griezes ielā 4, Cēsīs, nomu”
23 447. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.495 ”Par zemes gabala Līgatnes ielā 44, Cēsīs, nomu”
24 448. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.496 ”Par zemes gabala Līgatnes ielā 46, Cēsīs, nomu”
25 449. Par saistošo noteikumu Nr. 13 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem’’ apstiprināšanu
26 Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 08.05.2008.,prot.Nr.8, 37.p. Lēmums nr. 449. “Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 13 Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu pilsētā”
27 450. Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumu apstiprināšanu
28 Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 08.05.2008.,prot.Nr.8, 38.p., Lēmums nr. 450 Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegtie publiskie pakalpojumi un to izcenojumi
29 451. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.09.2007. lēmumā Nr. 571 „Par palīdzības akciju „Droši pretim rudenim””
30 452. Par Saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008.saistošajos noteikumos Nr.2„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam”” apstiprināšanu
31 Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam””.
32 453. Par līdzdalību projektā „Pilis un pilsētas”
33 455. Par finansējumu Comenius partnerības projekta Līgumam Nr.07-LVA01-CO06-00185-3
34 456. Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
35 457. Par ziedojumu pieņemšanu
36 458. Par ziedojumu pieņemšanu
37 459. Par ziedojumu pieņemšanu
38 460. Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu veselības un izglītības centra projektam „Ar dvēseli plaukstā”
39 461. Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu veselības un izglītības centra vasaras nometnei
40 462. Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu centra vasaras nometnēm
41 463. Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu pilsētas sporta skolas organizētām vasaras nometnēm
42 465. Par būvniecības ieceres par apbūvi Piebalgas ielā 20, Cēsīs, 2.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātiem
43 Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 08.05.2008.,prot.Nr.8, 53.punkts Lēmums nr. 465 “2.redakcijas publiskās apspriešanas par apbūvi Piebalgas ielā 20, Cēsīs, rezultāti”
44 468. Par zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs, daļas nomu
45 469. Par Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” projekta pieteikuma „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārta” saskaņošanu
46 470. Par vienreizējas akcijas ”Par dzīvokli bez parāda” organizēšanu
47 Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 08.05.2008.,prot.Nr.8, 58.p. Lēmums nr. 470 “Akcija”


Printēt