A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2008. gads

2008.gada 27.marta protokols Nr. 6

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1262 Par Žannas Pilsētnieces un Alekseja Pilsētnieka 05.03.2008. iesnieguma par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” faktisko rīcību
2263 Par nekustamā īpašuma Rīgas iela, Cēsīs, posmā no Rožu laukuma līdz Gaujas ielai, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
3264 Par Danas Nambergas reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības pirmās kārtas reģistrā dzīvokļa jautājumā
4265 Par sociālā dzīvokļa Caunas ielā 8 – 14, Cēsīs, īres līguma atjaunošanu
5266 Par sociālā dzīvokļa Caunas ielā 8 – 1, Cēsīs, īres līguma atjaunošanu
6267 Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 211, Cēsīs, īres līguma pagarināšanu ar Daci Rutkovsku
7268 Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 319, Cēsīs, īres līguma pagarināšanu ar Maritu Birkavu
8270 Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 424, Cēsīs, īres līguma pagarināšanu ar Molgožatu Rami
9271 Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 312, Cēsīs, īres līguma pagarināšanu ar Vladimiru Fadejevu
10272 Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 407, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Danu Nambergu
11273 Par Cēsu pilsētas domes 06.03.2008. lēmuma nr. 215 (protokols nr. 5, punkts 26) „Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 204, Cēsīs izīrēšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
12274 Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 204, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Sergeju Stapanovu
13275 Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 - 10, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Ilgu Gaidu Bērzkalni
14276 Par telpu Saules ielā 23 - 212, Cēsīs, nomu
15277 Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksāšanu
16278 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu saglabāšanas kārtību Cēsu pilsētā
17279 Par zemes ierīcības projekta Gaujas ielā 45, Annas ielā 15 uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
18280 Par zemes ierīcības projekta Jēkaba ielā 12, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
19281 Par zemes ierīcības projekta Baznīcas laukums 1 un Pils iela 5A,Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
20282 Par zemes ierīcības projekta Vaives iela 41, Cēsīs apstiprināšanu
21283 Par adreses maiņu Glūdas ielā 21, Cēsīs, un telpu grupu adrešu piešķiršanu
22284 Par Cēsu 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
23285 Par „Radošās izstādes - konkursa “Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu”” nolikuma apstiprināšanu
24286 Par Cēsu pilsētas mākslas skolas attīstības plāna 2008. – 2011.gadam apstiprināšanu
25287 Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
26288 Par „Speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar redzes traucējumiem (kods 01015111)”apstiprināšanu
27289 Par „Speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem (kods 01015511)”apstiprināšanu
28290 Par Saistošo noteikumu Nr. 8 “Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 12.07.2007. (prot.Nr.11) Saistošajos noteikumos Nr. 13 “Par kokaugu un apstādījumu aizsardzību Cēsu pilsētā””apstiprināšanu
29291 Par zemes gabala Krūmiņu ielā 5, Cēsīs, nomu
30292 Par konkursa “Būve 200...” komisijas apstiprināšanu
31293 Par patvaļīgu būvniecību Rīta ielā 15, Cēsīs
32294 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
33295 Par ziedojumu pieņemšanu
34296 Par ziedojumu pieņemšanu
35297 Par grozījumiem Cēsu pašvaldības aģentūras ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” budžetā
36299 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumā „Par Cēsu pilsētas Administratīvo komisiju” (prot.Nr. 13)
37300 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. lēmumā „Par Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisiju” (prot. Nr. 18)
38305 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005.(prot.Nr.13,5 punkts) „Par Cēsu pilsētas domes administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”
39304 Par Saistošo Noteikumu Nr. 9 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošajos Noteikumos Nr. 13 „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
40307 Par Cēsu pilsētas Kultūras projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu
41311 Par Cēsu novada veidošanu Cēsu rajona robežās
42 Pielikums Nr. 1, 15.punkts “Nomas līgums”
43 Pielikums Nr. 1, 15.punkts “Dzīvokļa Nr. 212 , Cēsīs, Saules ielā 23 Pieņemšanas – nodošanas akts”
44 Pielikums Nr. 2, 17.punkts “Deklarētās dzīvesvietas ziņu saglabāšanas kārtība Cēsu pilsētā”
45 Pielikums Nr. 3, 17.punkts “Adresē deklarēto personu reģistrācijas kartīte”
46 Pielikums Nr.4, 19.punkts “Darba uzdevums”
47 Pielikums Nr.5, 20.punkts “Darba uzdevums
48 Pielikums Nr.6, 21.punkts “Darba uzdevums”
49 Pielikums Nr.15, 33.punkts “Konkursa “Būve 200..” nolikums”
50 Pielikums Nr.16, 45.punkts “Saistošo Noteikumi Nr. 9 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošajos Noteikumos Nr. 13 „Cēsu pilsētas domes nolikums””
51 Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošo noteikumu Nr. 13 “Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” Pielikums Nr.2
52 Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošo noteikumu Nr. 13 “Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” Pielikums Nr.3
53 Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošo noteikumu Nr. 13 “Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” Pielikums Nr.4
54 Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošo noteikumu Nr. 13 “Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” Pielikums Nr.5
55 Pielikums Nr. 17, 48.punkts “Cēsu pilsētas Kultūras projektu 2008.gada 1.konkursā atbalsītie projekti”


Printēt