A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2008. gads

2008.gada 6.marta protokols Nr.5

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1190 Par detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs, un Cēsu pilsētas saistošo noteikumu Nr.7 „Detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu
2191 Par adrešu Egļu ielā 20A, Cēsīs, un Egļu ielā 20B, Cēsīs, piešķiršanu
3192 Par telpu grupu adrešu apstiprināšanu Rīgas ielā 9, Cēsīs
4193 Par adreses noteikšanu autostāvlaukumam Palasta ielā 11, Cēsīs
5194 Par adreses maiņu ēkai Pļavas ielā 5, Cēsīs
6195 Par Ieriķu ielas un Āraišu ielas izveidošanu un adrešu piešķiršanu
7196 Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs
8197 Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs
9198 Par adrešu Pārgaujas ielā 8, Cēsīs, un Pārgaujas ielā 9, Cēsīs, piešķiršanu
10199 Par ēku un būvju īpašuma Jāņa ielā 7, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā
11219 Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Zaķu ielā 6, Cēsīs
12220 Par zemes ierīcības projekta Liepu ielā 6, Cēsīs apstiprināšanu
13221 Par zemes gabala Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, daļas nomu
14222 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007. gada 19.aprīļa lēmumā Nr.229 “Par atklāta konkursa “Par zemes gabalu Rīgas ielā 85, Cēsīs un Rīgas ielā 89, Cēsīs ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu”
15223 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmumā Nr.365 “Par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.283 (prot.Nr.7) atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, nomu”
16225 Par telpu nomu Raunas ielā 12, Cēsīs
17226 Par zemes gabala Stacijas laukumā 4, Cēsīs, nomu
18227 Par zemes gabala Stacijas laukumā 9, Cēsīs, nomu
19228 Par nomas līguma apstiprināšanu Cēsīs, Lenču ielā 40
20229 Par nekustamā īpašuma nodokļa maksas noteikšanu dārziņu lietotājiem
21233 Par ziedojumu pieņemšanu
22234 Par ziedojumu pieņemšanu
23235 Par ziedojuma pieņemšanu
24236 Par ziedojuma pieņemšanu
25237 Par ziedojuma pieņemšanu
26238 Par ziedojuma pieņemšanu
27243 Par gadatirgu organizēšanu 2008. gadā
28239 Par ziedojuma pieņemšanu
29240 Par ziedojuma pieņemšanu
30246 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 06.12.2007. lēmumā Nr. 811 „Par ziedojuma pieņemšanu”
31241 Par ziedojuma pieņemšanu
32242 Par ziedojumu pieņemšanu
33247 Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
34248 Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
35249 Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
36250 Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
37251 Par maksas autostāvvietas ierīkošanu Cēsīs, Rīgas ielā
38252 Par Cēsu pilsētas pašvaldības, domes un tās padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskatu sagatavošanas kārtības apstiprināšanu
39253 Par apkures un karstā ūdens metodikas apstiprināšanu Cēsīs, Caunas ielā 7 un 7a
40254 Par projekta pieteikuma „Sporta laukuma pilnveidošana jauniešu veselīga dzīvesveida un lietderīga brīvā laika pavadīšanas nodrošināšanai” iesniegšanu Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmai 2008.gadam
41255 Par projekta pieteikuma „Kopā redzam tālāk” iesniegšanu Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmai 2008.gadam
42256 Par projekta pieteikuma „Caur rotaļu uz veselību” iesniegšanu Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmai 2008.gadam
43257 Par projekta pieteikuma „Brīvais laiks krāsās un skaņās” iesniegšanu Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmai 2008.gadam
44258 Par projekta pieteikuma „Drošība ar atbildību” iesniegšanu Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmai 2008.gadam
45259 Par Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” izsludinātā projektu konkursa 1.kārtas rezultātu apstiprināšanu
46261 Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu
47260 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijas vajadzībām zemes gabalam Akmens ielā 1A, Cēsīs
48 Pielikums. Cēsu pilsētas saistošie noteikumi Nr.7
49 Pielikums “Darba uzdevums detālplānojumam zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs”
50 Pielikums “Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas saņemtie ziedojumu Draudzīgā Aicinājuma dienā”
51 Pielikums “Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas saņemtie ziedojumu Draudzīgā Aicinājuma dienā”
52 Pielikums “Cēsu 2.pamatskolas saņemtie ziedojumu Draudzīgā Aicinājuma dienā”
53 Pielikums “Metodika norēķiniem par siltumenerģiju Caunas ielā 7, Cēsīs.”
54 Pielikums “Cēsu pilsētas pamatskolas bibliotēkai dāvinātās grāmatas”


Printēt