A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies Lielajā Talkā 27. aprīlī?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Domes sēdes darba kārtība

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2019.GADA 11.APRĪLĪ
 
Plkst. 10.00
Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.
 
DARBA KĀRTĪBA

1. Par Cēsu novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
Ziņo: D.Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
2. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera iela 6, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma Birzes iela 31, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
4. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2A Māras ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu.
5. Par nekustamā īpašuma Atpūtas iela 4, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
6. Par Cēsu novada domes 2019. gada 11.aprīļa saistošo noteikumu Nr. __ “Saistošie noteikumi par Cēsu novada teritorijas kopšanu, būvju uzturēšanu un inženierbūvju aizsardzību” apstiprināšanu.
7. Par Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.2 Cepļa ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, pārdošanu.
8. Par Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.2 Gaujas ielā 69, Cēsīs, Cēsu novadā, pārdošanu.
9. Par finansējuma piešķiršanu.
10. Par grozījumiem Cēsu novada domes 27.12.2018. lēmumā Nr.444 „Par nedzīvojamo telpu Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā”.
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
11. Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 87 „Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādī Cēsu novada pašvaldībai.
12. Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenrāža citām pašvaldībām un komercsabiedrībām apstiprināšanu.
Ziņo: J.Markovs, SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs
13. Par dalību ar projekta pieteikumu „Vaives tautas nama modernizācija kopienu un pievilcīgas kultūrvides stiprināšanai” ELFLA LAP 2014.-2020. gadam “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” atklāta projektu iesniegumu konkursā apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju".
14. Par dalību ELFLA LAP 2014.-2020. gadam pasākumā ”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projektu „Cēsu novada pašvaldības grants ceļa A4 Akmenskrogs- Veismaņi -Vaives pagasta robeža pārbūve”.
15. Par komandējumiem uz Norvēģiju 2019.gadā sadarbības pasākumu organizēšanai Cēsu Kosmosa Izziņas centra projekta īstenošanai.
16. Par papildus finansējuma piešķiršanu daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Rīgas ielā 90, Cēsīs, Cēsu novadā, būvprojekta izstrādei un elektrotīkla pieslēguma ierīkošanai.
17. Par priekšfinansējuma piešķiršanu projektam “Auglis un piens skolai”.
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
18. Par aizņēmumu projektam „Telpu atjaunošana Līvu skolā”.
19. Par aizņēmumu projektam „Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”.
Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja
20. Par nolikuma ”Grozījumi Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas  nolikumā” apstiprināšanu.
21. Par Cēsu novada domes 2019. gada 28. februāra saistošo noteikumu Nr. 4 ‘’Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu’’ precizēšanu.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
22. Par detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņa ielā 7, Cēsīs, atcelšanu daļā.
Ziņo: E.Taurene, galvenā teritorijas plānotāja
23. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pētera iela 27, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
24. Informācija par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas darbu 2018. gadā.
Ziņo: I.Gabrāne, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
25. Par Rīgas ielas daļas rekonstrukcijas (pārbūves) būvatļaujas apstrīdēšanas iesniegumu.
 


Printēt