A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies valsts svētku pasākumos Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Domes sēdes darba kartība

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2018.GADA 15.NOVEMBRĪ
 
Plkst. 10.00
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.
DARBA KĀRTĪBA

1. Par Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra Attīstības plāna 2015. – 2019.gadam  aktualizāciju.
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
2. Par nolikuma ”Grozījumi Cēsu Valsts ģimnāzijas  nolikumā” apstiprināšanu.
3. Par nolikuma “Grozījumi Cēsu Pilsētas vidusskolas nolikumā” apstiprināšanu.
4. Par sētnieka amata vienībām Cēsu novada pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs.
Ziņo: L.Kokina, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja
5. Par papildus  pašvaldības apbūves  tiesību platību  uz zemes gabala daļu Cīrulīšu iela 70 Cēsis, Cēsu novadā.
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
6. Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai,  profesionālajai izglītībai.
7. Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai.
8. Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām.
9. Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm.
10. Par atbalstu Cēsu Jaunās pamatskolas mācību nodrošināšanai Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādē.
11. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 9 Valmieras ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā pārdošanu.
12. Par Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamā īpašuma- dzīvokļa „Akmenskrogs” - 2, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, pārdošanu.
13. Par ilgtermiņa saistībām.
14. Par finansējuma piešķiršanu.
15. Par deleģēšanas līgumu.
16. Par kustamas mantas un nekustamā īpašuma Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
17. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu iela 9, Cēsīs, Cēsu nov., izsoles atzīšanu par nenotikušu.
18. Par nekustamā īpašuma „Rāmuļu Tautas nams”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma – Nākotnes iela 2-8, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
20. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Magoņu iela 10, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
21. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2018. gada 2. augusta lēmumā “Par metu konkursu “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra jaunbūvei Rīgas ielā 90, Cēsīs, Cēsu novadā””.
Ziņo: I.Sietiņsone, p/a “Sociālais dienests” direktore
22. Informācija par Izglītības nodaļas veikto darbu 2018.gadā.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītaja
 
 


Printēt