A  A  A
Lapas karte


Vai Tu skaties Olimpiskās spēles?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Domes sēdes darba kartība

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2018.GADA 15.FEBRUĀRĪ
 
Plkst. 10.00
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.


DARBA KĀRTĪBA

1. Par Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas atbildību.
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju vai izpilddirektora vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs
/jautājums tiek izskatīts slēgtā domes sēdē/
2. Par pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” darba plāna 2018.gadam apstiprināšanu.
Ziņo: I.Asare, Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktora
vietniece kultūras un attīstības jautājumos
3. Par Cēsu novada domes 2018. gada 15. februāra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 10. oktobra  saistošajos noteikumos Nr. 25 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu.
4. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Vāveres ielā 9-31, Cēsīs, Cēsu novadā.
5. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Saules ielā 17B-6, Cēsīs, Cēsu novadā.
6. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Valmieras ielā 23A-4, Cēsīs, Cēsu novadā.
Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore
7. Par pašvaldības policijas automašīnas Renault Trafic, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma - Vaives iela 35A, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
9. Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
10. Par Cēsu pilsētas zaļo un dabas teritoriju tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
Ziņo: M.Malcenieks, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
11. Par patversmes telpu Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.
12. Par  īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā.
13. Par dalību projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā” īstenošanā 2018.gadā.
14. Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
15. Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
16. Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.374 “Par mērķdotāciju
speciālajām izglītības iestādēm”.
17. Par atbalstu Cēsu jaunās sākumskolas mājturības un tehnoloģiju nodarbībām Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolā.
18. Par grozījumiem  Cēsu novada domes 25.01.2018. lēmumā Nr.20 “Par garderobista, veļas pārziņa – šuvēja  un sarga vienībām Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”.
19. Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.422 “Par Rāmuļu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta un no pašvaldības budžeta finansēto pedagoģisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu”.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

 
 


Printēt