A  A  A
Lapas karte


Vai Tu gaidi pavasari?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Domes sēdes darba kartība

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2018.GADA 8.MARTĀ
 
Plkst. 10.00
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.


DARBA KĀRTĪBA
 
1. Par Cēsu Pieaugušo izglītības centra pievienošanu Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai.
2. Par zemes gabala „Lauciņu iela”, Cēsis, Cēsu nov., iznomāšanu.
3. Par zemes gabala „Lauciņu iela”, Cēsis, Cēsu nov., iznomāšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BEĀTUS”.
4. Par Cēsu tūrisma attīstības programmas 2019.-2024.gadam izstrādi.
5. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 6 Piebalgas ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu.
6. Par pasažieru autobusa VOLVO B10M izsoles atzīšanu par nenotikušu.
7. Par nekustamā īpašuma – Andreja iela, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
8. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Zirņu ielā 9-24, Cēsīs, Cēsu novadā.
9. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Lapsu ielā 28-18, Cēsīs, Cēsu novadā.
10. Par  Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” darbības un attīstības stratēģijas 2018. – 2020. gadam apstiprināšanu.
11. Par Cēsu novada domes 2018.gada 8.marta saistošo noteikumu Nr.__ „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas” apstiprināšanu.
12. Par Cēsu novada domes 2018. gada 8.marta saistošo noteikumu Nr. __ „Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 „ Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā’’’’ apstiprināšanu.
13. Par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidošanu.
14. Par finansējuma piešķiršanu.
15. Par Cēsu novada Administratīvās komisijas sastāvu.
16. Par Cēsu novada Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sastāvu.
17. Par Cēsu novada Bāriņtiesu.
18. Par Cēsu novada domes 2018.gada 8.marta saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Cēsu novada domes 2014. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu.
19. Informācija par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” darbību 2017. gadā.


Printēt