A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Latvijas Uzvaras dienas pasākumus Cēsīs 22.jūnijā?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Domes sēdes darba kartība

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2018.GADA 21.JŪNIJĀ
 
Plkst. 10.00
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.
DARBA KĀRTĪBA

1. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela 31, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
2. Par Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamā īpašuma Glūdas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu.
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
3. Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13.jūlija lēmumā Nr. 168  “Par Transporta kustības organizācijas komisiju’’.
4. Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 169  “Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju’’.
5. Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 171 “Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”.
6. Par grozījumu Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 41 “Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju”.
7. Par grozījumu Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 42 “Par konkursa “Būve 20...”komisijas apstiprināšanu”.
8. Par grozījumu Cēsu novada domes 2013. gada 14. marta lēmumā Nr. 108
“Par  vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisiju”.
9. Par grozījumu Cēsu novada domes 2009.gada 01. jūlija lēmumā Nr. 45 “Par konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas apstiprināšanu ”.
10. Par grozījumu Cēsu novada domes 2012.gada 05. aprīļa lēmumā  Nr. 145 “Par konkursa  “Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas un konkursa nolikuma apstiprināšanu ”.
11. Par grozījumu Cēsu novada domes 2012.gada 05.aprīļa lēmumā  Nr. 146 “Par konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas un nolikuma” apstiprināšanu”.
12. Par Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu.
13. Grozījumi Cēsu novada domes 17.08.2017.lēmumā  Nr. 202 “Par Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu”.
Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja; S.Zvirbule, Administrācijas biroja juriste
14. Par garderobista štata vienību  Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā.
15. Par atbalstu projektam “Praktiskas metodes sadarbības prasmju attīstībai”.
16. Par maksas pakalpojumiem virtuves bloku telpām un virtuves iekārtām Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs.
17. Par projekta pieteikuma  „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” izstrādi  un iesniegšanu.
18. Par pasažieru autobusu VOLVO B10M.
19. Par nekustamā īpašuma Lenču iela 35, Cēsis, Cēsu nov., pirkšanu.
20. Par Cēsu novada domes 2018.gada 21.jūnija saistošo noteikumu Nr. ___ „Grozījums Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”’’ apstiprināšanu.
21. Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”.
22. Par prasību un saistību izslēgšanu no Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” bilances”.
23. Par finansiālu atbalstu XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pārraides nodrošināšanu 07.07.2018. un 08.07.2018.
24. Par budžeta grozījumiem.
25. Par Cēsu novada domes 2018. gada 21.jūnija saistošo noteikumu Nr.__ “Par Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību” apstiprināšanu.
26. Par nedzīvojamo telpu Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo
pakalpojumu maksu.
27. Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansēto iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
28. Informācija par Cēsu novada pašvaldības institūciju sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzībā.
Ziņo: D.Trapenciere, Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
 


Printēt