A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Domes sēdes darba kartība

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2018.GADA 13.SEPTEMBRĪ
 
Plkst. 10.00
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.
DARBA KĀRTĪBA

1. Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 19.07.2018. lēmuma Nr. 5-1-3/113 “Par trūcīgas personas statusa atteikumu” apstrīdēšanu.
Ziņo: M. Sestulis, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājas vietnieks
Uzaicinātais: (vārds,uzvārds)
2. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2-8, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
3. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu Tautas nams”, Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
4. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu iela 9, Cēsīs, Cēsu nov., izsoles atzīšanu par nenotikušu un tā atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
5. Par nekustamā īpašuma „Ievulāji”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
6. Par nekustamā īpašuma  „Rāmuļu grantsbedres”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma „Vanadziņi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
8. Par zemes gabala Cīrulīšu iela 22, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu.
9. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Akmenskrogs” - 2, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu.
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
10. Par vēlēšanu iecirkņa Nr. 362 atrašanās vietu.
11. Par komandējumu uz Briseli (Beļģija).
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs
12. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu.
Ziņo: M.Malcenieks, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
13. Par grozījumu Cēsu novada domes 30.10.2014. lēmumā Nr. 412 “Par Cēsu novada medību koordinācijas komisiju”.
Ziņo: M.Malcenieks, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
14. Par  Cēsu novada Jaunatnes politikas stratēģijas apstiprināšanu.
15. Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes  Attīstības plāna 2018./2019. – 2020./2021. mācību gadam  apstiprināšanu.
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
16. Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas maksu.
17. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 4 Piebalgas ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā pārdošanu.
18. Par Cēsu novada  pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām.
19. Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā.
20. Par Cēsu novada domes 02.09.2016. lēmuma Nr.235 “Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku amatalgām” anulēšanu.
21. Par Cēsu novada domes 2018.gada 13.septembra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Cēsu novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
22. Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo sporta bāzu efektīvas apsaimniekošanas sistēmas izveidi.
Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja
23. Informācija. Par pieminekļa celšanu un finansiālo atbalstu.
Ziņo: M.Niklass
 


Printēt