A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies Cēsu iedzīvotāju forumā 28.oktobrī?
Jā, šogad piedalīšos pirmoreiz:
(9%) - 10 balsu
Jā, piedalījos arī pagājušajā gadā:
(4%) - 4 balsu
Nē:
(64%) - 68 balsu
Vēl neesmu izlēmis:
(23%) - 25 balsu
Balsu skaits: 107
<< Iepriekšējais <<  
>> Nākamais >>
Pašvaldība » Domes sēdes » Domes sēdes darba kartība

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2018.GADA 12.JŪLIJĀ
 
Plkst. 10.00
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.
DARBA KĀRTĪBA

1. Par Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieku.
Ziņo : Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju un izpilddirektora vērtēšanas komisija
2. Par grozījumiem Cēsu novada bāriņtiesas nolikumā un Cēsu novada domes 16.02.2017. lēmumā Nr. 46 “Par Cēsu novada Bāriņtiesas locekli”.
Ziņo: D.Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
3. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Saules ielā 23-31, Cēsīs, Cēsu novadā.
Ziņo: V.Kalandārovs – Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
4. Par nekustamā īpašuma - Lauku iela 3A, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
5. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu iela 9, Cēsīs, Cēsu nov., izsoles atzīšanu par nenotikušu un tā atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
6. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ievulāji”, Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
7. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu grantsbedres”, Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
8. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vanadziņi”, Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
9. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Akmenskrogs” - 1, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu.
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
10. Par nomas objekta “Zaļā klase” piedāvājumu atlases izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: I.Goba, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka p.i,.
11. Par Grozījumu SIA “Vidzemes koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumos apstiprināšanu.
12. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā.
13. Par papildus  finansējuma piešķiršanu projekta “Ilgtspējīgas  infrastruktūras attīstība un atraktīvas rekreācijas zonas dabā“ tehniskās dokumentācijas  sagatavošanai.
14. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Sporta klubs “Cēsis’’”.
15. Par papildus likmēm pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē no 27.07.2018. - 24.08.2018.
16. Par pirmsskolas izglītības  grupas atvēršanu Cēsu Pilsētas vidusskolā.
17. Par papildus finansējumu Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē no 2018.gada 1.septembra.
18. Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra  Attīstības plāna 2018. – 2021. gadam apstiprināšanu.
19. Par aizņēmumu valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekta “Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcija” īstenošanai.
20. Par konkursa “Latvijas karoga motīvu dizaina suvenīri” nolikuma apstiprināšanu.
21. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu olimpiskais centrs’’ kapitāla daļu pieņemšanu īpašumā bez atlīdzības.
22. Par finansējuma piešķiršanu.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


Printēt