A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
Vairākas reizes mēnesī:
(16%) - 53 balsu
Reizi mēnesī:
(13%) - 42 balsu
Dažas reizes gadā:
(54%) - 176 balsu
Kultūras pasākumus neapmeklēju:
(17%) - 55 balsu
Balsu skaits: 326
<< Iepriekšējais <<  
>> Nākamais >>
Pašvaldība » Domes sēdes » Domes sēdes darba kartība

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ
 
Plkst. 10.00
Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.
 
DARBA KĀRTĪBA

1. Par sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības koeficienta noteikšanu.
2. Par Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi Cēsu novada domes 06.12.2018. saistošajos noteikumos Nr. 27 „Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novadā esošajos ciemos”.
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
3. Par “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2017.-2021.gadam” precizēšanu.
Ziņo: A.Mihalovs, Cēsu novada pašvaldības darba grupas par Latvāņu ierobežošanas plāna  sagatavošanu un ieviešanu vadītājs
4. Par nekustamā īpašuma - Magoņu iela 10, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
5. Par nekustamā īpašuma -Lenču iela 40, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
6. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Akmenskrogs” - 3, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu.
7. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Atpūtas iela 4, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
8. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Birznieki”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu.
9. Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta  Birzes ielā 31, Cēsīs,  Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
10. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Nodibinājumu “Koprades māja Skola6”.
11. Par pilnvarojumu Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībai.
12. Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.06.2016. lēmumā Nr.173 “Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas Savienības fonda projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā  II kārta” īstenošanu, nekustamo īpašumu atsavināšanu un Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi”.
13. Par Cēsu novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādes uzsākšanu.
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
14. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 168 ‘’Par Transporta kustības organizācijas komisiju’’.
15. Par Cēsu novada domes 2019. gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr. __ „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu.
16. Par 2019. gada 7.februāra nolikuma  Nr. ___ „Grozījumi iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikumā” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Goba, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītāja
17. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 163 ”Par Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju”.
Ziņo: A.Abramovs, Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes Komunikācijas speciālists
18. Par Vidzemes koncertzāles "Cēsis" telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas apstiprināšanu.
19. Par SIA “Vidzemes koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumu apstiprināšanu.
20. Par nolietojuma apmēra un apmaksas kārtības apstiprināšanu Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu novadā.
Ziņo: I.Asare, SIA “Vidzemes koncertzāle”  valdes locekle
21. Par  maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā.
22. Par Cēsu pilsētas  pansionāta nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: I.G.Paegle, Cēsu pilsētas pansionāta direktore
23. Par grozījumiem Cēsu novada domes 27.12.2018. lēmumā Nr.439 "Par pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Nodibinājumam “Koprades māja Skola6” 2019.gadam".
Ziņo: D.Trapenciere, Nodibinājuma “Koprades māja Skola6”  vadītāja
24. Par tiesībām pieņemt kapitāla daļu turētāja lēmumus sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ‘’CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS’’.
Ziņo: I.Goba, pašvaldības Administrācijas vadītāja
25. Par Cēsu novada domes 2019. gada 7. februāra noteikumu Nr. ___ “Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu novadā” apstiprināšanu.
Ziņo: R.Siliņa, sporta koordinatore
26. Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” teritorijas, inventāra nomas un pakalpojumu maksas noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: J.Markovs, SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”  valdes priekšsēdētājs
27. Par zemes gabala Kovārņu 22, Cēsis, Cēsu nov., iegūšanu pašvaldības īpašumā.
28. Par grozījumiem Cēsu novada domes 24.08.2017.lēmumā Nr. 216 ‘’Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās’’.
29. Par grozījumiem Cēsu novada domes  23.08.2018.lēmumā Nr. 264 “Par vecāku maksas par ēdināšanas izdevumiem noteikšanu Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupai”.
30. Par grozījumu Cēsu novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.375 “Par pirmsskolas izglītības skolotāju slodzēm”.
31. Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
32. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Saules ielā 23-33, Cēsīs, Cēsu novadā.
Ziņo: V.Kalandārovs – Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
33. Par pilnvarojumu biedrībai “Latvijas zaļo ceļu asociācija”.
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
34. Par Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr. __ “Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


Printēt