A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
Vairākas reizes mēnesī:
(16%) - 43 balsu
Reizi mēnesī:
(11%) - 30 balsu
Dažas reizes gadā:
(57%) - 154 balsu
Kultūras pasākumus neapmeklēju:
(16%) - 42 balsu
Balsu skaits: 269
<< Iepriekšējais <<  
Pašvaldība » Domes sēdes » Domes sēdes darba kartība

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2018.GADA 25.OKTOBRĪ
 
Plkst. 10.00
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.
DARBA KĀRTĪBA


1. Par Cēsu novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu.
2. Par Cēsu novada domes 2018. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu.
3. Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu novadā 2018./2019. gada apkures sezonā apstiprināšanu.
Ziņo: Dita Trapenciere, Cēsu novada pašvaldības Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
4. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.9 Valmieras ielā 23B, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu.
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
5. Par Cēsu  2. vakara (maiņu) vidusskolas  izglītojamo iesaistīšanu Eiropas Savienības struktūrfondu projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 ‘” Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.
6. Par Līvu sākumskolas reorganizāciju.
Ziņo: P.Irbins, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietnieks
7. Par virtuves iekārtas nomu  Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
8. Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 169   “Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju’’”.
9. Par grozījumu Cēsu novada domes 2013. gada 14. marta lēmumā Nr. 108 “Par Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisiju””.
10. Par grozījumu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 28 “Par Simbolikas komisiju”.
11. Par grozījumu Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 41 “Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju””.
12. Par grozījumu Cēsu novada domes 13.07.2017. lēmumā Nr. 166 “Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”.
13. Cēsu novada domes 2018. gada 10. maija lēmumā Nr. 141 ‘’Par Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisiju’’.
Ziņo: M.Veldre, personāla vadītāja
14. Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības speciālajā budžetā.
15. Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.06.2016.  lēmumā Nr.168 “Par maksas pakalpojumiem telpām un virtuves iekārtām Cēsu Pilsētas vidusskolā”.
16. Par projekta pieteikuma  „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
17. Par dalību projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā” īstenošanā 2019.gadā.
18. Par maksas pakalpojumiem Cēsu 1.pamatskolā.
19. Par maksas pakalpojumiem Cēsu Bērnu un jauniešu centrā.
20. Par atbalstu Cēsu Jaunās pamatskolas mācību nodrošināšanai Cēsu Sporta kompleksā.
21. Par nekustamā īpašuma daļas Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu  bezatlīdzības lietošanā.
22. Par pirmsskolas izglītības  grupas atvēršanu Līvu sākumskolā.
23. Par ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” budžeta apstiprināšanu.
24. Par  Cēsu Valsts ģimnāzijas ERASMUS+  projektu budžeta apstiprināšanu.
25. Par finansējuma piešķiršanu.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
26. Par senioru aprūpes īstenošanas modeli Kovārņu ielā 22, Cēsīs, Cēsu novadā.
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
 


Printēt