A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies Eiropas Parlamenta vēlēšanās?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Domes sēdes darba kārtība

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2019.GADA 2.MAIJĀ
 
Plkst. 10.00
Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.
 
DARBA KĀRTĪBA


1. Par Cēsu novada domes 2019. gada 2. maija saistošo noteikumu Nr. … „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu.
Ziņo: D.Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
2. Par grozījumu Cēsu novada domes 29.03.2018. lēmumā Nr.82 “Par izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanu”.
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
3. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Lauku Ķekavas”, Vaives pag., Cēsu nov., un „Meža Ķekavas”, Vaives pag., Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
4. Par Cēsu internātpamatskolas-attīstības centra 2018. gada pārskata apstiprināšanu.
5. Par “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pašvaldības aģentūras 2018. gada pārskata apstiprināšanu.
6. Par Cēsu pilsētas pansionāta 2018. gada pārskata apstiprināšanu.
7. Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 2018. gada pārskata apstiprināšanu.
8. Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas 2018. gada pārskata apstiprināšanu.
9. Par iestādes Cēsu novada pašvaldība 2018. gada pārskata apstiprināšanu.
10. Par Cēsu novada konsolidētā 2018. gada pārskata apstiprināšanu.
11. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu.
12. Par Cēsu novada domes 2019.gada 2. maija saistošo noteikumu Nr.__  „Par Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu” apstiprināšanu.
13. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.2A Māras ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, pārdošanu.
14. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.5 Pils ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā, pārdošanu.
15. Par nomas maksu apstiprināšanu Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā.
16. Par apkopēju un trenažieru zāles trenera štata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā.
17. Par grozījumiem Cēsu novada domes 17.01.2019. lēmumā Nr.6 “Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai izglītībai, profesionālajai izglītībai”.
18. Par grozījumiem Cēsu novada domes 17.01.2019. lēmumā Nr.9 “Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm”.
19. Par piešķirtā finansējuma izmantošanu datoru iegādei Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai.
20. Par finansējuma piešķiršanu.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
21. Par komandējumiem.
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
22. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 163 ”Par Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju”.
Ziņo: V.Mieze, personāla vadītāja
23. Par atbalstu projektam “Mērvienība-Cēsis”.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
24. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2019.gada 28.februāra lēmumā Nr. 82 „Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”.
Ziņo: J.Markovs, SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs
25. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Cēsu novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām.
Ziņo: Z.Neimane, Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļas “Kultūras centrs” vadītāja
26. Par nomas objekta iznomāšanu un izmantošanu Cēsu novada pašvaldībai piederošā īpašumā ar kadastra Nr.4201 006 2405, Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā.
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs


Printēt