A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Domes sēdes darba kārtība


CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2019.GADA 17.OKTOBRĪ
 
Plkst.10.00
Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.
 
DARBA KĀRTĪBA
1. Par akta par autoceļu pieņemšanu ekspluatācijā apstrīdēšanas iesniegumu.
Ziņo: V.Tirzmalis, Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists
2. Par nolikuma „Cēsu novada Kultūras projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu.
3. Par dalību projektā „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā” 2020.gadā.
4. Par izglītības iestāžu vadītāju darba izpildes vērtēšanu.
5. Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2019.gada  budžetā.
6. Par pilnvarojumu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” organizēt licencēto  makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medības.
7. Par Vaives pagasta pārvaldes reglamenta apstiprināšanu.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
8. Par Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju.
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
9. Par grozījumiem Cēsu novada domes 04.07.2019. lēmumā Nr. 210 „SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrāža Cēsu novada pašvaldībai apstiprināšanu””.
Ziņo: J.Markovs, SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs
10. Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu novadā 2019./2020. gada apkures sezonā apstiprināšanu.
11. Par īres līgumu izbeigšanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā Dzirnavu iela 45, Cēsis, Cēsu novads.
12. Par konkursa „Cēsu novada uzņēmējs 20…” nolikuma apstiprināšanu.
13. Par aizņēmumu projekta „Cēsu novada pašvaldības grants ceļa A4 Akmenskrogs- Veismaņi -Vaives pagasta robeža pārbūve” realizācijai.
14. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu stacija”-5, Vaives pagasts, Cēsu novads, pārdošanu.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
15. Par nekustamā īpašuma Skudru iela 3, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
16. Pārskats par latvāņu ierobežošanu.
Ziņo: A.Mihaļovs, Latvāņu ierobežošanas darba grupas vadītājs
17. Ziņojums par Cēsu novada pašvaldības attīstības perspektīvām.
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
18. Informācija par Cēsu tirgus tālāko attīstības koncepciju.

Printēt