A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Domes sēdes darba kārtība

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2019.GADA 15.AUGUSTĀ
 
Plkst.10.00
Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.
 
DARBA KĀRTĪBA

1. Par mācību jomu un mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtību.
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

2. Par dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001) darbības “Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošanā” ceturtajā pilotprojektā metodikas sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām aprobēšanai.
Ziņo: D.Trapenciere, Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja

3. Par dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001) darbības “Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošanā” trešajā pilotprojektā metodikas darbam ar ģimenēm ar bērniem aprobēšanai.
Ziņo: D.Trapenciere, Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja

4. Par dalības konferencē “Vecāku revolūcija” finansēšanu.
Ziņo: D.Trapenciere, Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja

5. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 163 ”Par Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju”
Ziņo: Atis Egliņš-Eglītis, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja p.i.

6. Par papildu amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā.
Ziņo: I.Eglīte, Cēsu pilsētas Sporta skolas direktores vietniece izglītības jomā

7. Grozījumi Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr.248 “Par Cēsu novada izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amatalgām”
Ziņo: A.Kamzole, Izglītības nodaļas speciāliste

8. Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr. 246 “Par Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas kritēriju apstiprināšanu".
Ziņo: A.Kamzole, Izglītības nodaļas speciāliste

9. Par Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām.
Ziņo: A.Kamzole, Izglītības nodaļas speciāliste

10. Par Cēsu novada pašvaldības un Cēsu Bērnu un jauniešu centra projektu budžetu apstiprināšanu.
Ziņo: A.Kamzole, Izglītības nodaļas speciāliste

11. Par pirmsskolas izglītības grupu atvēršanu Līvu pirmsskolas izglītības iestādē.
Ziņo: Dz. Kozaka, Izglītības pārvaldes metodiķe

12. Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā.
Ziņo: I.Krūmiņa, Sporta koordinatore

13. Par Cēsu novada domes 09.03.2017. lēmuma Nr.47 “Par Rāmuļu pamatskolas direktoru” atzīšanu par spēkā neesošu.
Ziņo: I.Purmale, personāla vadītāja

14. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rāmuļu stacija”-6, Vaives pagasts, Cēsu novads nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu.
Ziņo: A. Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

15. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skudru ielā 3, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: A. Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

16. Par grozījumiem Vaives pagasta pārvaldes reglamentā.
Ziņo: Atis Egliņš-Eglītis, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja p.i.Printēt