A  A  A
Lapas karte


Vai jau esi apmeklējis atjaunoto Cēsu pilsētas stadionu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Domes sēdes darba kartība

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2018.GADA 10.MAIJĀ
 
Plkst. 10.00
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.
DARBA KĀRTĪBA

1. Par nekustamā īpašuma Kungu iela 1, Cēsīs, Cēsu nov., sakārtošanu.
Ziņo: Z.Jēkabsone, Būvvaldes vadītāja
Uzaicināts nekustamā īpašuma īpašnieks
2. Par finansējuma piešķiršanu.
Ziņo: G.Mata, projekta vadītāja
3. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu iela 9, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
4. Par nekustamā īpašuma - Vaives iela 33, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
5. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lauku iela 3A, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
6. Par SIA “Cēsu siltumtīkli” veikto investīciju nolietojuma aprēķinu.
7. Par maksas pakalpojumu  apstiprināšanu  Cēsu pilsētas stadionā, Valmieras ielā 6 un Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs, Cēsu nov.
8.   Par finansējuma piešķiršanu.
9. Par Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisiju.
10. Par Cēsu novada domes 2018. gada 10.maija nolikuma Nr. __ ‘’Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikums’’ apstiprināšanu.
11. Par pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma projekta apstiprināšanu.
12. Par Cēsu novada domes 2018. gada 10. maija noteikumu Nr. ___ ‘’Noteikumi par iepirkumu plānošanu, veikšanu un kontroli Cēsu novada pašvaldībā’’ apstiprināšanu.
13. Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2018.gada  budžetā.
14. Par Cēsu novada domes 2018. gada 10. maija saistošo noteikumu Nr. __  „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu.
15. Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu.
16. Par degvielas patēriņa limita noteikšanu transportlīdzekļiem.
17. Grozījumi Cēsu novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.361 “Par pilnvarojumu atsevišķos nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumos”.
18. Par aizņēmumu projekta “Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas – nepabeigtas jaunbūves Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā pārbūves” realizācijai.
19. Par Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija saistošo noteikumu Nr.__ Grozījums Cēsu novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.23 “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā”” apstiprināšanu.
20. Par Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija saistošo noteikumu Nr.__ Grozījums Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu.
21. Grozījums 2015.gada 8.oktobra noteikumos Nr.38 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus”.
22. Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas rīkoto vasaras nometni un sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu viena pakalpojuma nodrošināšanai.
23. Par finansējuma piešķiršanu.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
24. Par priekšfinansējuma ieskaitīšanu mobilitātes projekta “Eiropas mobilitāte - iespēja profesionālai pilnveidei ceļā uz izcilību” kontā.
25. Par “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas Internacionalizācijas stratēģijas 2018.-2022.gadam”apstiprināšanu.
Ziņo: I.Alksne, Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas projektu vadītāja
26. Par nolikuma “Grozījumi Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas nolikumā“ apstiprināšanu. 
27. Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas struktūrvienības “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas Pieaugušo izglītības centrs” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: S.Žīgure, Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas vecākā lietvede
28. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Saules ielā 23-19, Cēsīs, Cēsu novadā.
Ziņo: V.Kalandārovs, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
29. Par Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījums Cēsu novada domes 2015.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu.
Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja
30. Par ēdināšanas un telpu nomas maksas  noteikšanu Cēsu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā 10.  Latvijas zēnu koru salidojuma  “Puikas var” dalībniekiem.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 


Printēt