A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Latvijas Uzvaras dienas pasākumus Cēsīs 22.jūnijā?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Domes sēdes darba kārtība

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2019.GADA 13.JŪNIJĀ
 
Plkst. 10.00
Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.
 
DARBA KĀRTĪBA

1. Par nekustamā īpašuma Ezera iela 6, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu.
2. Par nekustamā īpašuma Pētera iela 27, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
3. Par Cēsu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
Ziņo: E.Taurene, galvenā teritorijas plānotāja
4. Par maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu.
5. Par grozījumiem Cēsu novada domes 27.12.2018. lēmumā Nr. 433 “Par SIA „Cēsu siltumtīkli” 2019.gada investīciju plāna saskaņošanu.
6. Par SIA „Cēsu siltumtīkli” 2018.gada investīciju plāna izpildes apstiprināšanu.
7. Par ilgtermiņa saistībām.
8. Par papildus finansējuma piešķiršanu vecāku maksas atlaidei pirmsskolas izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērniem.
9. Par  papildus likmēm pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās no 18.06.2019.-25.07.2019.
10. Par atbalstu Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai izglītības programmas “Sports” īstenošanai  Cēsu 1.pamatskolā.
11. Par atbalstu SIA “Cēsu Jaunās pamatskolas” interešu izglītības programmas “Peldētapmācība pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem” īstenošanu Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē.
12. Par grozījumiem Cēsu novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.214 “Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā”.
13. Par finansējuma kārtību Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo valsts un privātpersonu dibināto izglītības iestāžu mācību procesa nodrošināšanai.
14. Par preventīvas programmas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”  īstenošanu Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādē.
15. Par biedrības struktūrvienības “ZINOO RĪGA” pamatlīdzekļu izsoles rezultātu apstiprināšanu.
16. Par finansējuma piešķiršanu Artūram Brantam.
17. Par papildus finansējumu fakultatīvām nodarbībām sportā Cēsu Pilsētas vidusskolā.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
18. Par Cēsu novada pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra nodošanu Priekuļu tehnikumam.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
19. Par filmas ““Cēsu kaujas. Pagrieziena punkts Latvijas vēsturē” bezatlīdzības nodošanu neekskluzīvai lietošanai Valsts SIA „Latvijas Televīzija”.
 


Printēt