A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Latvijas Uzvaras dienas pasākumus Cēsīs 22.jūnijā?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Finanšu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBA
CĒSU NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJA
Reģ. Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 
tālrunis  64124571, fakss 64161801, e-pasts: iac@cesis.lv  www.cesis.lv

________________________________________________________________________________________
                                         
Cēsīs
2018.gada 14.jūnijā
Sēde sākas plkst. 8.30


Darba kārtība

1. Par garderobista štata vienību  Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā.
2. Par atbalstu projektam “Praktiskas metodes sadarbības prasmju attīstībai”.
3. Par maksas pakalpojumiem virtuves bloku telpām un virtuves iekārtām Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
4. Par projekta pieteikuma  „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” izstrādi  un iesniegšanu.
Ziņo: I.Ādamsone, Attīstības  un būvniecības pārvaldes  projektu  vadītāja
5. Par pasažieru autobusu VOLVO B10M.
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
6. Par nekustamā īpašuma Lenču iela 35, Cēsis, Cēsu nov., pirkšanu.
Ziņo: A.Ķerpe, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Nekustamo īpašumu pārvaldnieks
7. Par Cēsu novada domes 2018.gada 21.jūnija saistošo noteikumu Nr. ___ „Grozījumi Cēsu novada domes 16.10.2017. saistošajos noteikumos Nr.22 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu.
8. Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”.
9. Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”.
10. Par finansiālu atbalstu XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pārraides nodrošināšanu 07.07.2018. un 08.07.2018.
Ziņo: J.Markovs, Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
11. Par grozījumiem Cēsu novada domes 30.10.2014. lēmumā Nr.416 “Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.
Ziņo: A.Riekstiņa, Finanšu pārvaldes ekonomiste
12. Par budžeta grozījumiem.
Ziņo: A.Jurševska, Finanšu pārvaldes ekonomiste
13. Par Cēsu novada domes 2018. gada …………saistošo noteikumu Nr. ………….“Par Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību” apstiprināšanu.
Ziņo : V.Kalandārovs, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
14. Par nedzīvojamo telpu Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo
pakalpojumu maksu.
Ziņo: A.Ķerpe, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Nekustamo īpašumu pārvaldnieks
15. Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansēto iedzīvotāju iniciatīvas projektu
konkursa nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: E.Taurene, Galvenā teritorijas plānotāja
16. Informācija. Sporta pārvaldības modeļi.
Ziņo: R.Siliņa, sporta koordinatore
 


Printēt