A  A  A
Lapas karte


Vai Tu skaties Olimpiskās spēles?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Finanšu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBA
CĒSU NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJA
Reģ. Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 
tālrunis  64124571, fakss 64161801, e-pasts: iac@cesis.lv  www.cesis.lv

________________________________________________________________________________________
                                            
Cēsīs
                    2018.gada 8.februārī     
        Sēde sākas plkst. 8.30
 
Darba kārtība

1. Informācija. Cēsu novada pašvaldības no budžeta  finansētajās iestādēs, aģentūrās
un kapitālsabiedrībās 2017.gadā veikto pārbaužu un revīziju kopsavilkums.
2. Cēsu novada pašvaldības revidenta 2018. gada 1. pusgada darba plāna apstiprināšana.
Ziņo: B.Kuplā, pašvaldības revidente          
3. Par patversmes telpu Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.
Ziņo M. Jēgers, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
4. Par  īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā.
Ziņo: A.Ķerpe, Nekustamā īpašuma nodaļas pašvaldības īpašumu speciālists
5. Par dalību projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā” īstenošanā 2018.gadā.
Ziņo: A.Magone, pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” nodaļas „Cēsu Tūrisma informācijas un attīstības centrs” vadītāja
6. Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: G.Zvejnieks, Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas direktors 
7. Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
8. Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.374 “Par mērķdotāciju
speciālajām izglītības iestādēm”.
9. Par atbalstu Cēsu jaunās sākumskolas mājturības un tehnoloģiju nodarbībām Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolā.
10. Par grozījumiem  Cēsu novada domes 25.01.2018. lēmumā Nr.20 “Par garderobista, veļas pārziņa – šuvēja  un sarga vienībām Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”.
11. Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.422 “Par Rāmuļu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta un no pašvaldības budžeta finansēto pedagoģisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu”.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 


Printēt