A  A  A
Lapas karte


Vai Tu gaidi pavasari?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Finanšu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBA
CĒSU NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJA
Reģ. Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 
tālrunis  64124571, fakss 64161801, e-pasts: iac@cesis.lv  www.cesis.lv

________________________________________________________________________________________
                                            
Cēsīs
        2018.gada 1.martā    
        Sēde sākas plkst. 8.30
 
     Darba kārtība

1. Par Cēsu Pieaugušo izglītības centra pievienošanu Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai.
2. Par Cēsu novada domes 2018.gada 8.marta saistošo noteikumu Nr.__ „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas” apstiprināšanu.
3. Par Cēsu novada domes 2018. gada 8.marta saistošo noteikumu Nr. __ „Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 „ Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā’’’’ apstiprināšanu
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
4. Par līdzfinansējumu valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei.
Ziņo : I.Goba, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja
5. Par   SIA „Cēsu tirgus” Vidēja termiņa darbības stratēģijas  izpildi 2017. gadā un plānu 2018. – 2020.gadam.
Ziņo: M.Bērziņš, SIA „Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētājs
6. Par SIA "Cēsu klīnika"  darbības rezultātiem 2017.gadā.
7. Par finansējuma piešķiršanu.
 
 


Printēt