A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Finanšu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBA
CĒSU NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJA
Reģ. Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 
tālrunis  64124571, fakss 64161801, e-pasts: iac@cesis.lv  www.cesis.lv

________________________________________________________________________________________
                                         
Cēsīs
2018.gada 5.jūlijā
Sēde sākas plkst. 8.30


Darba kārtība

1. Par Grozījumu SIA “Vidzemes koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumos apstiprināšanu.
Ziņo: S.Capare, SIA “Vidzemes koncertzāle” valdes locekle
2. Par maršrutu Cēsis-Krīvi-Veismaņi.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
3. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā.
Ziņo: I.Goba, pašvaldības administrācijas vadītāja
4. Par papildus  finansējuma piešķiršanu projekta “Ilgtspējīgas  infrastruktūras attīstība un atraktīvas rekreācijas zonas dabā“ tehniskās dokumentācijas  sagatavošanai.
Ziņo: I. Ādamsone, Attīstības un būvniecības pārvaldes projektu vadītāja
5. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Sporta klubs “Cēsis’’”.
Ziņo: R.Siliņa, Cēsu novada sporta koordinatore
6. Par papildus likmēm pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē no 27.07.2018. - 24.08.2018.
7. Par pirmsskolas izglītības  grupas atvēršanu Cēsu Pilsētas vidusskolā.
8. Par papildus finansējumu Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē no 2018.gada 1.septembra.
Ziņo: Dz.Kozaka, Izglītības nodaļas metodiķe
9. Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra  Attīstības plāna 2018. – 2021. gadam  apstiprināšanu.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
10. Par aizņēmumu Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcijai.
Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja
11. Par konkursa “Latvijas karoga motīvu dizaina suvenīri” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: A.Magone, Cēsu Tūrisma attīstības un informācijas centra vadītāja
12. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu olimpiskais centrs’’ kapitāla daļu pieņemšanu īpašumā bez atlīdzības.
Ziņo: R.Siliņa, Cēsu novada sporta koordinatore
13. Cēsu novada pašvaldības revidenta darba plāna apstiprināšana 2018.gada II pusgadam.
14. Informācijas sniegšana Par SIA “Cēsu Siltumtīkli” veiktām investīcijām Cēsu pilsētas siltumapgādes sistēmas atjaunošanā un modernizācijā laika periodā no 01.01.2009.-31.12.2017.
Ziņo: B.Kuplā, pašvaldības revidente
15. Informācija par ielu atjaunošanu prioritārā secībā.
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
 
 


Printēt