A  A  A
Lapas karte


Kādas aktivitātes šajā ziemā izbaudi visvairāk?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Finanšu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBA
CĒSU NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJA


________________________________________________________________________________________
                                         
Cēsīs
2019.gada 10.janvārī
Sēde sākas plkst. 8.30

Darba kārtība

1. Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un izmaksu norakstīšanu.
Ziņo: S.Kūlīte, Finanšu pārvaldes galvenā grāmatvede
2. Cēsu novada pašvaldības revidenta informācija par 2018. pārskata gadā veiktām pārbaudēm un revīzijām.
3. Cēsu novada pašvaldības revidenta darba plāna apstiprināšana 2019.gada I pusgadam.
Ziņo: B.Kuplā, pašvaldības revidente
4. Par grozījumiem Cēsu novada domes 04.10.2018. lēmumā Nr.331 “Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam”.
5. Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai,  profesionālajai izglītībai.
6. Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām.
7. Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai.
8. Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm.
9. Par garderobista amata vienību  Cēsu 1.pamatskolā.
10. Par nolikuma ”Grozījums Līvu sākumskolas nolikumā” apstiprināšanu.
11. Par grozījumu Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr. 248 ‘’Par Cēsu novada izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amatalgām’’.
12. Par Cēsu novada izglītības iestāžu darbinieku amatalgām.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
13. Par Cēsu pilsētas stadiona un Cēsu valsts ģimnāzijas stadiona nodošanu pārvaldījumā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu olimpiskais centrs”.   
14. Par nekustamā īpašuma Lenču iela 35, Cēsis, Cēsu nov., pirkšanu.
 Ziņo: A.Ķerpe, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Nekustamo īpašumu pārvaldnieks
15. Par sabiedrības iesaistes projektu vadītāja (sociālā inovatora) štata vietas izveidi Komunikācijas un klientu servisa pārvaldē.
Ziņo: K.Pots, Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītājs
16. Par uzņēmējdarbības attīstības projektu vadītāja amata vienību Cēsu novada pašvaldībā.
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
17. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”.
18. Par zemesgabalu iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā.
Ziņo: I.Suipe, Cēsu novada būvvaldes vadītāja
 

 


Printēt