A  A  A
Lapas karte


Kādas aktivitātes šajā ziemā izbaudi visvairāk?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Finanšu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBA
CĒSU NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJA
Cēsīs, Raunas ielā 4________________________________________________________________________________________
                                         
Cēsīs
2019.gada 14.martā
Sēde sākas plkst. 8.30


Darba kārtība

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cēsu tirgus Vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi 2018. gadā.
Ziņo: M.Bērziņš, SIA “Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētājs
2. Informācija par SIA "Vidzemes koncertzāle" finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu, deleģējuma līguma nosacījumu izpildi.
3. Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Vidzemes koncertzāle” peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2018.gadā.
Ziņo: I.Asare, SIA “Vidzemes  koncertzāle”  valdes locekle
4. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Vidzemes koncertzāle" Latvijas valsts simtgades pasākumu programmas nodrošināšanai 2019.gadā.
5. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Cēsu pils ģildes fonds” Latvijas valsts simtgades pasākumu programmas nodrošināšanai 2019.gadā.
6. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “ELM MEDIA”.
Ziņo: A.Magone, p/a “Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” direktora p.i.
7. Par Cēsu novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta programmas “Dari Cēsīm” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: A.Egliņš – Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
8. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- „Birznieki”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, pārdošanu.
9. Par Cēsu novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību Vaives pagastā, Cēsu novadā.
10. Par nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 1502, nodošanu pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”.
Ziņo: A.Ķerpe Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
11. Saistošie noteikumi “Grozījumi 21.06.2018. Saistošajos noteikumos Nr.21 “Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”” (saistībā ar satversmes tiesas spriedumu).
Ziņo: J.Miranoviča, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes juriste
12. Informācija. Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās telpās.
Ziņo: M.Klimoviča, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste-juriste
13. Par maksas pakalpojumu cenrādi Cēsu novada kapsētās.
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
14. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu olimpiskais centrs” pamatkapitālā.
Ziņo: R.Siliņa, sporta koordinatore
15. Par  medmāsas amata vienību Cēsu Bērnu un jauniešu centrā.
16. Par  veļas pārziņa – šuvēja  amata vienībām Cēsu novada izglītības iestādēs.
17. Par aukles amata vienībām Līvu sākumskolā.
18. Par  tehniskā strādnieka un stadiona pārvaldnieka amata vienībām  Cēsu pilsētas Sporta skolā.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
19. Par Cēsu novada pašvaldībai dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CĒSU KLĪNIKA” peļņas daļu.
Ziņo: J.Rozenbergs, kapitāla daļu turētāja pārstāvis Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 


Printēt