A  A  A
Lapas karte


Vai piedalījies 11.novembra pasākumos Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Finanšu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBA
CĒSU NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJA
Cēsīs, Raunas ielā 4________________________________________________________________________________________
                                         
2019.gada 21.novembrī
Sēde sākas plkst. 8.30


 
Darba kārtība

1. Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu no pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” bilances.
Ziņo: A.Jēkabsons,  p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” jurists
2. Par nomas maksu apstiprināšanu Cēsu 2. pamatskolā.
3. Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2019.gada  budžetā.
4. Par izglītības psihologa  amata vienību Cēsu Bērnu un jauniešu centrā.
       Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
5. Par mācīšanās atbalsta pedagogiem un atbalsta speciālistiem organizēšanas kārtību.
      Ziņo: R.Urtāne, Izglītības pārvaldes izglītības satura un kvalitātes vadītāja
6. Par Cēsu novada pašvaldības finansējumu juridiskām un fiziskām personām Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa, sacensību un sporta pasākumu organizēšanai.
       Ziņo: I.Krūmiņa, sporta koordinatore
7. Par Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes attīstības koncepcijas 2020-2030.gadam apstiprināšanu.
       Ziņo: A.Baltvilks: Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes energopārvaldnieks
8. Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu.
Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja
9. Par “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2017.-2021.gadam” precizēšanu.
      Ziņo: A.Mihalovs, Cēsu novada pašvaldības darba grupas par Latvāņu ierobežošanas  plāna    sagatavošanu un ieviešanu vadītājs
 


Printēt