A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 812" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Finanšu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBA
CĒSU NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJA
Reģ. Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 
tālrunis  64124571, fakss 64161801, e-pasts: iac@cesis.lv  www.cesis.lv

________________________________________________________________________________________
                                         
Cēsīs
2018.gada 16.augustā
Sēde sākas plkst. 8.30


Darba kārtība
1. Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.06.2016. lēmumā Nr.167 “Par maksas pakalpojumiem virtuves telpām un iekārtām Cēsu 1.pamatskolā”.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
2. Par grozījumiem Cēsu novada domes 21.07.2016. lēmumā Nr.205 “Par maksas pakalpojumiem virtuves telpām un iekārtām Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu nov.”.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
3. Par Cēsu novada domes 2018. gada ___. augusta saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr.18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
4. Par Cēsu novada domes 2018. gada ____. augusta nolikuma  Nr. ___ „Grozījumi iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikumā “apstiprināšanu.
Ziņo: S.Kūlīte, Finanšu pārvaldes galvenā grāmatvede
5. Par dalību projektā „Latvijas skolas soma”.
6. Par dalības maksas apstiprināšanu Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības konferencē.
7. Par vecāku maksas par ēdināšanas izdevumiem noteikšanu Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupai.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
8. Par zemes gabala Cīrulīšu iela 22, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesību izsoli.
Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja
9. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 4 Piebalgas ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu.
10. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 1 Akmenskrogs, Krīvi,Vaives pag., Cēsu novads pārdošanu.
Ziņo: A.Ķerpe, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Nekustamo īpašumu pārvaldnieks
11. Par izmaiņām Bāriņtiesas locekļa darba laikā.
Ziņo:  I.Krēsliņa,  Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja


Printēt