A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Finanšu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBA
CĒSU NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJA
Cēsīs, Raunas ielā 4________________________________________________________________________________________
                                         
2019.gada 19.septembrī
Sēde sākas plkst. 8.30


 
Darba kārtība

1. Par izglītības iestāžu sporta sacensību organizēšanas kārtību.
2. Par dalības maksas apstiprināšanu starptautiskajā basketbola turnīrā „Cēsu kauss-2020”.
Ziņo: J.Kreilis Cēsu pilsētas Sporta skolas metodiķis-pasākumu organizators
3. Par Cēsu novada domes 2019. gada 26. septembra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu.
Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore
4. Par Cēsu novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Cēsu novada domes 2018.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu.
Ziņo: M.Klimoviča, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste-juriste
5. Par Cēsu novada domes 2019. gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr. __ „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu.
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, administrācijas vadītāja p.i.
6. Par Cēsu novada domes 2019.gada ___. septembra saistošo noteikumu Nr.___
“Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 ”Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Merzajeva, Finanšu pārvaldes nodokļu administratore
7. Par Cēsu novada pašvaldības 2019. gada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu.
8. Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai  izglītībai, profesionālajai izglītībai.
9. Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām.
10. Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai.
11. Par mērķdotāciju  speciālajām izglītības iestādēm.
12. Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
13. Par nekustamā īpašuma daļas  „Kaķukrogs”, Vaives pag., Cēsu nov., nodošanu  bezatlīdzības lietošanā.
    Ziņo: A.Ķerpe Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
14. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu stacija”-6, Vaives pagasts, Cēsu novads, pārdošanu.
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
15. Par Cēsu novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr..... „Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.
Ziņo A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja
16. Informācija par Cēsu tirgus tālāko attīstības koncepciju.
 


Printēt