A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies Eiropas Parlamenta vēlēšanās?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Finanšu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBA
CĒSU NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJA
Cēsīs, Raunas ielā 4________________________________________________________________________________________
                                         
Cēsīs
2019.gada 16.maijā
Sēde sākas plkst. 8.30


 
Darba kārtība

1. Informācija “Par Cēsu Pilsētas vidusskolas un Cēsu pilsētas sporta skolas kopprojektu par Sporta klases izveidošanu”.
Ziņo: A.Sīmane, Cēsu Pilsētas vidusskolas direktore
2. Par grozījumiem 2019. gada 5. marta Deleģēšanas līgumā Nr.252/2019/3-3-17/11 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs”.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
J.Markovs, SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs
3. Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama  īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”’’.
Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja
4. Par darbinieku pāreju no Cēsu pilsētas Sporta skolas uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs”.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
5. Informācija. Par projekta pieteikuma "Public awareness of energy-saving in traditional rural buildings" (Sabiedrības izpratne par enerģijas taupīšanu tradicionālajās lauku ēkās) sagatavošanu Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmai 2014.-2020.gadam.
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
6. Informācija par apkures, ūdens un elektrības parādu. Nodibinājuma “Pasaules latviešu mākslas centrs”  iesnieguma izskatīšana.
Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
7. Par Cēsu novada domes 2019.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.
Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja
8. Par parakstu apliecināšanu tautas nobalsošanā, likumu ierosināšanā un Eiropas pilsoņu iniciatīvās.
Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja
 


Printēt