A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


 
 
 
CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBA
Cēsu novada domes
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA  KOMITEJA
Reģ. Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 
tālrunis  64124571, fakss 64161801, e-pasts:   
www.cesis.lv

________________________________________________________________________________________
 

2018.gada 19.jūlijā
sēde sākas plkst. 11.00


Darba kārtība

1. Par naudas balvu piešķiršanu Cēsu novada izglītības iestāžu 8. un 11. klases izglītojamajiem.
2. Par dalību projektā “PROTI un DARI” un sadarbības līguma slēgšanu ar „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.
3. Par noteikumu “Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas kritēriji” apstiprināšanu.
4. Par Cēsu novada izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amatalgām.
5. Grozījumi Cēsu novada domes 02.09.2016. lēmumā Nr.234 “Par pašvaldības finansējumu vispārējās izglītības iestādēm”.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
 


Printēt