A  A  A
Lapas karte


Vai esi lejupielādējis mobilo lietotni "Cēsis 8911"?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


 
 
 
CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBA
Cēsu novada domes
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA  KOMITEJA
Reģ. Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 
tālrunis  64124571, fakss 64161801, e-pasts:   
www.cesis.lv

________________________________________________________________________________________
 

Cēsīs
2018. gada 15.martā
Sēde sākas plkst. 11.00
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov.

 
Darba kārtība
 

1. Par izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanu.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības iestāžu vadītāja
2. Informācija par vecāku maksu Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs.
3. Grozījumi Cēsu novada domes 03.03.2011. lēmumā Nr. 132 “Par Cēsu novada pedagogu metodiskā darba kārtību”.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
4. Par priekšfinansējuma piešķiršanu projektam “Auglis un piens skolai”.
5. Informācija par bērnu rindu vietas saņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs.
Ziņo: Dz.Kozaka, Izglītības nodaļas metodiķe
 

 
 


Printēt