A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Latvijas Uzvaras dienas pasākumus Cēsīs 22.jūnijā?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komisijas » Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība

» Domes komisijas
» Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība
» Medību koordinācijas komisijas protokoli


CĒSU NOVADA  PAŠVALDĪBA 
ATTĪSTĪBAS UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS KOMISIJA
Reģ.Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
tālrunis  64123642, 64161800, fakss 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv  
  www.cesis.lv
_________________________________________________________________________________
Cēsīs
2018. gada 19.jūnijā
Sēde sākas plkst. 8.30
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.,
 
Darba kārtība

1. Par zemes ierīcības  projekta “Paltes”, Vaives pag., Cēsu nov., uzsākšanu.
2. Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.07.2013. lēmuma Nr. 27, “Par zemes ierīcības projekta Jāņa Poruka iela 38. Cēsis, Cēsu nov., uzsākšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
3. Par Ainavu ielas pārņemšanu.
4. Informācija par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Pāvila iela 10, Cēsis. 
5. Informācija par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Stari”, Veismaņi, Vaives pag.
6.  Informācija par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Meža pļava”, Krīvi, Vaives pag.
 
 


Printēt