A  A  A
Lapas karte


Vai esi lejupielādējis mobilo lietotni "Cēsis 8911"?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komisijas » Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība

» Domes komisijas
» Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība
» Medību koordinācijas komisijas protokoli


CĒSU NOVADA  PAŠVALDĪBA 
ATTĪSTĪBAS UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS KOMISIJA
Reģ.Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
tālrunis  64123642, 64161800, fakss 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv  
  www.cesis.lv
_________________________________________________________________________________
Cēsīs
2018. gada 20.martā
Sēde sākas plkst. 8.30
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.,

Darba kārtība


1. Zaudējumu atlīdzināšana par koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu. (AS “Cēsu alus” iesniegums par koku nociršanu Rūpniecības ielā 18).
2. Zemes gabala Priekuļu iela 11, Cēsīs sadalīšana un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšana.
3. Par nekustamā īpašumā lietošanas mērķa piešķiršanu nomas zemes gabalam “Lauciņu iela”, Cēsis, Cēsu nov.
4. Informācija par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem:
       Ābolu iela 3, Cēsis;
       “Vanderes’’, Vaives pag.
5. SIA “Veca Skola” iesniegums par zemes nomas līguma izbeigšanu Rožu laukumā un nomas maksas pārrēķinu.
6. Par atbalstu filmas “Nekas mūs neapturēs” tapšanai.
 


Printēt