A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies valsts svētku pasākumos Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komisijas » Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība

» Domes komisijas
» Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība
» Medību koordinācijas komisijas protokoli


CĒSU NOVADA  PAŠVALDĪBA 
ATTĪSTĪBAS UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS KOMISIJA
Reģ.Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
tālrunis  64123642, 64161800, fakss 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv  
  www.cesis.lv
_________________________________________________________________________________

2018.gada 13.novembrī
Sēde sākas plkst. 8.30

Darba kārtība

1. SIA “FRESH ONE” iesniegums par pārjaunojuma līgumu. 
2.   Informācija par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem:
       Saules iela 9, Cēsis;
       Dīķa iela 8, Cēsis
3. Par telpu nomas līguma izbeigšanu ar LLKC.
4. Par nosacījumu izdošanu zemes ierīcības projekta izstrādei Valmieras iela 2 un Dzintara iela 3, Cēsis, Cēsu nov.
5. Par projekta pieteikuma  „Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā” iesniegšanu  LVAFA.
6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabala daļai Cīrulīšu ielā 70, Cēsīs, Cēsu nov.

 


Printēt