A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komisijas » Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība

» Domes komisijas
» Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība
» Medību koordinācijas komisijas protokoli


CĒSU NOVADA  PAŠVALDĪBA 
ATTĪSTĪBAS UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS KOMISIJA
Reģ.Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
tālrunis  64123642, 64161800, fakss 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv  
  www.cesis.lv
_________________________________________________________________________________
Cēsīs
2018. gada 17.jūlijā
Sēde sākas plkst. 8.30
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.,
 
Darba kārtība

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu Cepļa ielā 18, Cēsis.
2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu Leona Paegles ielā 20 un Meža ielā 2, Cēsīs.
3. Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 48, Cēsīs, nomu  (SIA VINDA).
4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa (sakņu dārza noma). 
 


Printēt