A  A  A
Lapas karte


Vai jau esi apmeklējis atjaunoto Cēsu pilsētas stadionu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komisijas » Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība

» Domes komisijas
» Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība
» Medību koordinācijas komisijas protokoli


CĒSU NOVADA  PAŠVALDĪBA 
ATTĪSTĪBAS UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS KOMISIJA
Reģ.Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
tālrunis  64123642, 64161800, fakss 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv  
  www.cesis.lv
_________________________________________________________________________________
Cēsīs
2018. gada 24.aprīlī
Sēde sākas plkst. 8.30
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.,

Darba kārtība
 

1. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
Ziņo: V.Kalandārovs
2. Par zemes ierīcības projekta “Jurģukalns”, Vaives pag., Cēsu nov., apstiprināšanu un īpašuma sadalīšanu.
3. Par zemes ierīcības projekta Priekuļu iela 11, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu.
4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izdošanu  Meldru iela 3, Cēsis, Cēsu nov.
5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izdošanu “Vidus -Pinderes” un “Vec-Pinderes”, Vaives pag., Cēsu nov.
6. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un nosacījumu izsniegšanu “Piebalgas 101”, Vaives pag., Cēsu nov.
Ziņo: R.Klāva;
Uzaicinātais: (vārds,uzvārds)
7. Informācija par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem:
Rūdolfa Blaumaņa bulvāris 14, Cēsis;
Dzirnavu iela 46, Cēsis.
8. Par zemes Rīgas ielā 65, Cēsīs, daļas iegūšanu īpašumā.
9. Iesnieguma izskatīšana par zemes nomu “Vidus Stiķēni”, Vaives pagasts 
Ziņo: A.Ķerpe
 
 


Printēt